Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması

Download
2018
İnam, Çağdaş Sıtkı
Baykal, Altan
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çözümlerinden yararlanılarak kaynaklarıngürültü genlikleri hesaplanmış ve bu kaynakların gürültü güç tayfları oluşturulmuştur. Butayfların eğimleri, kütle aktarımı yapan sistemlerinin ve radyo atarcalarınınkilerle mukayeseedilmiş ve bu mukayese sonucunda magnetarların daha çok yalnız (izole) radyo atarcalarınabenzediği görülmüştür. Magnetarların gürültü genlikleri ile yavaşlama hızları arasında bir ilintibulunmuş ve bu ilinti radyo atarcaların yavaşlamasına benzetilmiştir. Ayrıca kaynakların Xışını tayfları kullanılarak oluşturulan X-ışını ışınım güçleri ile gürültü genlikleri arasında ilintiaranmış ama böyle bir ilinti bulunamamıştır. Kaynakların zamanlama analizlerinden çıkarılangürültü tayfları ve gürültü genliklerinin diğer fiziksel parametrelerle ilintisi kütle aktarımı yapansistemlerinkinden çok yalnız (izole) radyo atarcalarına benzediği bulunmuştur.Projede magnetar kaynaklarının çift yıldız sistemlerinde bulunma olasılığı da incelenmiştir. Buamaçla GX 1+4 ve SXP 1062 isimli kaynakların RXTE, Chandra, Swift ve XMM Newtonuydularından gelen arşiv verileri incelenmiştir. GX 1+4 kaynağının periyot değişimleri normalnötron yıldızı manyetik alanına işaret etmekteyken, SXP 1062 isimli kaynağın çok yüksekmanyetik alanlı magnetar sınıfına girdiği bulunmuştur. Ayrıca SXP 1062?nin çift yıldızparametreleri ilk defa çözülmüştür. Kaynağın radyo atarcalarının atım frekanslarında görülenaksama (glitch) denilen bir periyot sıçraması yaptığı keşfedilmiştir. Bu keşif, RoyalAstronomical Society, NASA ve çok sayıda iç ve dış basının İnternet sitelerinde haberolmuştur.GX 1+4 ve SXP 1062 ilgili çalışmalar MNRAS dergisinde yayınlanmış, magnetarların güçtayfları ve gürültü genliklerinin ilintisiyle ilgili çalışmaysa MNRAS dergisine gönderilmiştir.Ayrıca bu çalışmanın belirli kısımları uluslararası toplantılarda sunulmuştur.Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda, magnetar kaynaklarında oluşan tork gürültüsününkaynakların manyetosferi ile ilişkili olabileceği bulunmuştur. SXP 1062 kaynağında gözlenenaksama ise kuramsal yoğun madde fiziği çalışan bilim insanlarına ve bu kaynakların içyapısının daha detaylı anlaşılmasına ışık tutacak niteliktedir.

Suggestions

3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Kılıç, Yılmaz Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tüketen bir kablosuz duyarga ağı kümelemealgoritmasının geliştirilmesi: Proje kapsamında yeni bir kümeleme algoritması geliştirilmiştir.Geliştirilen algoritma, gözetleme uygulamaları da dahil olmak üzere uygulamadan bağımsızve enerji-etkin çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen al...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yılmaz, Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tüketen bir kablosuz duyarga ağı kümelemealgoritmasının geliştirilmesi: Proje kapsamında yeni bir kümeleme algoritması geliştirilmiştir.Geliştirilen algoritma, gözetleme uygulamaları da dahil olmak üzere uygulamadan bağımsızve enerji-etkin çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen al...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Citation Formats
Ç. S. İnam and A. Baykal, “Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreE9UWTI.