Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri

Download
1997
Allakhverdıev, Kerim
G., Bülent Akınoğlu
Ellialtıoğlu, Şinasi
Gasanlı, Nizami
Erçelebi, Ayşe Çiğdem
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellikle e-politipinde kristalleştiği gözlenmiştir (uzay grubu $D3_{3h}^1$ olup temel birim hücresi iki katmana sahiptir). Bu kristallerde yapılan yapısal incelemeler sonucunda ferroelektrik faz geçişlerinin temel birim hücre büyüklüğü ile bağıntılı olduğu gözlenmiştir. 60 K sıcaklığında TlInS2'deki yapısal değişmenin, 2.31 eV'de yeni geniş bir bant oluşturduğu gözlenmiştir. $TIIn_xGa_{1-x}S_2$ (x=0.95; 0.8) karışımında InS4 komplekslerinin yerini GaS4 in alması, (x=l için) 220 K'deki faz geçişini x=0.95 için 170 K'ye indirmiştir. 110-320 ve 10-320°C bölgelerinde yapılan Hail ölçümleri ve iletkenlik ölçümleri sonucunda, InSe ince filmlerinde 200 K. civarında transport mekanizmasının temel olarak termionik ışıma olduğu ortaya çıkmıştır. 75 K altındaki akım transportunun ise yerel sevyelerdeki elektron sıçramaları yolu ile olduğu gözlenmiştir. Ara sıcaklıklarda ise hem termionik ışıma hem de ısı-bağımlı tünelleme iletkenliğine katkıda bulunan temel transport mekanizmaları olarak belirlenmiştir.

Suggestions

Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Çok Yüksek Kütleli Karadelikler ˙Içeren Yıldız Kümelerinin Kararlılıgı
Gürkan, Mehmet Atakan(2018)
Bu proje kapsamında merkezinde çok yüksek kütleli kara delikler bulunan yıldız kümelerininkararlılığını sayısal yöntemlerle inceledik. Bu amaçla hem kendi bir boyutlu kodlarımızıgeliştirdik, hem de üç boyutluyaygın olarak kullanılan kodlardan faydalandık. Kodlarımızı ve yaklaşımımızı daha önceçözülmüş problemleri çözerek test ettik. Bunun ardından, farklı yoğunluk profilleri olanmodelleri farklı büyüklükte kara delikler ile birleştirip, evrimlerinin simülasyonunu yaptık.Sonuçlarımız kara deliklerin sistemle...
Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması
İnam, Çağdaş Sıtkı; Baykal, Altan(2018)
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çözümlerinden yararlanılarak kaynaklarıngürültü genlikleri hesaplanmış ve bu kaynakların gürültü güç tayfları oluşturulmuştur. Butayfların eğimleri, kütle aktarımı yapan sistemlerinin ve radyo atarcalarınınkilerle mukayeseedilmiş ve bu mukayese sonucunda magnetarların daha çok yalnız (izole) ...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Citation Formats
K. Allakhverdıev, B. A. G., Ş. Ellialtıoğlu, N. Gasanlı, and A. Ç. Erçelebi, “Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpNMU1qST0.