Hide/Show Apps

Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri

Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan bu kavram geri tepme etkisi olarak bilinmektedir. Geritepme etkisi gelişmiş ülkelerde çalışılmış olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde yapılançalışmalar sınırlıdır. Ayrıca, çalışmaların çoğunluğu sosyal faktörleri göz ardı ederekekonomik analizlere odaklanmıştır.Bu çalışmada, mesken ısıtma için doğrudan geri tepme etkisi Ankara?daki haneler için enerjiverimliliği uygulamalarına yönelik ekonomik ve sosyal göstergelere dayalı birincil ve ikincilverileri kullanarak çalışılmıştır. Ayrıca, geri tepme etkisi ile ilintili demografik, bina özellikleri vedavranışsal faktörler araştırılmış ve beraberinde Türkiye?deki politika yapıcılara çıkarımlardabulunulmuş ve öneriler verilmiştir.