Department of Business Administration, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (34)
Publication (1)

Has File(s)
No (30)
Yes (5)

Author
Sarı, Ramazan (6)
Küçükkaya, Halit Engin (5)
Güner, Zehra Nuray (4)
Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande (3)
Danışoğlu, Seza (3)

Subject
İşletme (20)
Sosyal Bilimler (7)
Ekonomi (3)
Optimizasyon Kuramı ve Matematiksel Proglamlama (2)
Davranış Bilimleri (1)

Date Issued
2005 - 2009 (2)
2010 - 2019 (32)
2020 - 2021 (1)

Item Type
Project (32)
Book Chapter (1)

Recent Submissions

Nature Based Solutions for re-naturing cities: knowledge diffusion and decision support platform through new collaborative models (Nature4Cities)
Sarı, Ramazan(2021-4-30)
Based on a detailed mapping of urban challenges and relevant nature-based solutions (NBS), Nature4Cities aims at developing complementary and interactive modules to engage urban stakeholders in a collective-learning proces...
Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY)
Sarı, Ramazan(2019-1-31)
SHAPE-ENERGY “Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy” will develop Europe’s expertise in using and applying energy-SSH to accelerate the delivery of Europe’s Energy Union Strategy. Our cons...
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin ene...
Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil...
Beğeni Rejimlerinin Işık ve Aydınlatma Tüketimini Şekillendirmesi
Karababa, Eminegül(2018-12-31)
Mekanın, ev dekorasyonunun ve ev eşyasının tüketimi konusunda yakın zamanda yapılan çalışmalar tüketici tarafından verilen anlamların, mekanı ve eşyaları kullanış pratiklerinin, ve mekanın ve eşyaların yerleşimi ve kategor...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü b...
Optimal Finansal Yapı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Analizi
Şendeniz Yüncü, İlkay(2018-12-31)
Finansal yapı; bir ekonomide işleyen finansal kurum ve piyasaların karışımı ve söz konusu ekonomi için göreceli önemleridir. Ülkelerin finansal yapıları ile ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırmacıl...
Borç Yenileme Kararlarında Likidite ve İflas Risklerinin Etkisi
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2017-12-31)
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmada He ve Xiong (2012) ile Diamond ve He (2014) çalışmalarında Myers’ın (1977) ortaya attığı borç sarkması kavramına getirilen eleştiri ele alınacaktır. Çalışmanın verileri 20...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar...
Kısa Vadeli Yatırımcılar-Uzun Vadeli Yatırımcılar: Borsa İstanbul ve Şili Örnekleri
Güner, Zehra Nuray(2017-12-31)
Finans yazınında teorik çalışmalar yatırımcıların ortalama elde tutma sürelerinin kısa olduğu piyasaların etkin olmadığını iddia etmektedir (Cespa ve Vives, 2015; Chen, Huang ve Zhang, 2012; Zhang, 2012). Bu tezin doğrulu...
Toyota'nın Güven Onarımı için Kullandığı Önlemlere Müşteri Gruplarından Gelen Tepkinin Ölçülmesi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
Toyota'nın itibarını onarmak ve sorunu gidermek için yaptığı hamlelerin etki-tepki yaklaşımı kullanılarak ve sonuçta ne derece başarılı olduğunun bulunması amacıyla incelenmesi
Uluslararası Sermaye Maliyetinin modellenmesi
Küçükkaya, Halit Engin; Uzunkaya, Mehmet(2016-12-31)
2013 yılından beri üzerinde çalışılmakta olup, 2015 senesi sonunda tamalanacak olan Mehmet Uzunkaya'nın doktora tezinden yayın yapılabilmesi için son iki senenin verilerini güncelleyecek veri setinin alınması.Bu tezde kull...
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterl...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel ar...
Planlanmış Davranış Teorisi Perspektifinden Seçmenlerin Oy Verme Kararlarını Belirleyen Faktörler: Bir Türkiye Örneği
Gönül, Mustafa Sinan; Dinç, Özge(2016-12-31)
Oy verme, demokrasilerin dayandığı en köklü ve en önemli temellerden biridir. Bu nedenle, seçmenlerin oy verme davranışlarını anlamak; adaylar, siyasi partiler ve demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önem taşır...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce n...
1980’ler Ankara’sında Tüketim Kültürünün Gelişimi
Karababa, Eminegül(2016-12-31)
Günümüz pazarlama literatürü gelişen pazarları (emerging markets) anlamanın önemini ortaya koymaktadır. Tarihsel ve antropolojik yaklaşımların bu bağlamları anlamada ve kuramsallaştırmada önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanı...
Optimal Mechanisms to Match Supply and Demand in Contemporary Supply Chains (OPTCHAIN)
Merzifonluoğlu, Yasemin(2016-2-07)
Emerging production and information technologies have increased competition and consumer expectations, this leads to ever-shrinking product life cycles, volatile and unpredictable markets. In addition, natural disasters, a...
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji i...
BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Oran, Adil(2015-12-31)
Bu çalışmada finansal kararlardan biri olan sigorta alımı kararı ele alınmış ve bireylerin belli finansal riskleri (finansal kayıpları) nasıl algıladıklarını ve bu algıların zararı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul ...
Citation Formats