Avrupa'da gıda tüketimi ve kompozisyonu verilerinin kalite ve uygunluğunun geliştirilmesi

Download
2000
Ungan, Suat
Bu projede, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1994 yılında yapılan Hane Halkı Tüketim Harcamaları Anketi verileri kullanılarak, Türkiye'de günlük kişi başına ortalama protein, yağ, karbonhidrat, enerji, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin ve mineral alımları hesaplanmış ve değerler Tavsiye Edilen Günlük Alım ve Günlük Referans Değerleri ile karşılaştırılmıştır. Gıdalar tahıl ve tahıl ürünleri, et ve et ürünleri, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, meyveler, sebzeler, şeker ve şekerlemeler, tuz, baharatlar, hazır yemekler ile diğer gıdalar ve içecekler olarak gruplandırılmıştır. Gıdaların nem, enerji, protein, yağ, karbonhidrat, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin - mineral içeriklerine göre kompozisyon tabloları oluşturulmuş ve her besin öğesinin hangi gıda grubundan ne oranda alındığı incelenmiştir. Ortalama enerji ve protein alımı tavsiye edilen miktar düzeyindedir. Karbonhidrat - yağ alımlarının ise tavsiye edilen günlük miktarın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Sadece Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde protein alımı tavsiye edilen en düşük günlük alım miktarının altında bulunmuştur. Bütün bölgelerde en çok tüketilen gruplar sırasıyla tahıl ve tahıl ürünleri ile sebzelerdir. Et fiyatlarının diğer besin gruplarına nazaran daha pahalı oluşu, et tüketimim etkilediği gözlenmiştir. Buna bağlı olarak günlük hayvansal protein alımının tavsiye edilen değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. Ortalama günlük alım değerlerine incelendiğinde demir ve kalsiyum alımının önerilene yakın, çinko alımının ise önerilenin çok altında olduğu görülmektedir. Diğer mineral alımlarının yeterli olduğu gözlenmiştir. Düşük demir ve çinko alım değerleri bu besin maddelerini en çok içeren hayvansal gıdaların az tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.

Suggestions

Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi
Bıçakçı, İsmail; İç, Yusuf Tansel; Karasakal, Esra; Dengiz, Berna (2020-12-01)
Askeri silah sistemleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerdeonarım seviyesi analizi son yıllarda kritik ve karmaşık bir karar vermeproblemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım seviyesi analizinde, onarımfaaliyetleriyle ilgili kararlarının verilmesinde onarım ağ yapılarındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan onarım ağyapıları gözden geçirilmiştir. Ardından onarım seviyesi analizi için dahaelverişli olabilecek bir ağ yapısına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi yordaması
Bugay Tuna, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz (2011-01-01)
Bu araştırmanın amacı, hataya ilişkin özelliklerinin başkalarını affetme ile ilişkisini anlamak ve hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi ne kadar yordadığını görmektir. Araştırmaya, 376 (196 kız, 180 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile Heartland Affetme Ölçeği’nin Türkçe formu (Bugay ve Demir, 2010) ve bu çalışma için geliştirilen “Hataya İlişkin Özellikleri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin affetme üzerindeki yordam...
Institutionalizing Artifacts: Designating Legal And Moral Rights Over Architectural Artifacts
Savaş, Ayşen (1992-1-1)
Son yıllarda mimarlık çizimleri, maketleri, fotoğrafları ve yazılı belgeler, müzeler, arşivler ve galeriler gibi birçok özelleşmiş mimarlık kurumunda saklanmakta, korunmakta, sergilenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüm bu etkinlikler sırasında gündeme gelen telif hakları ile ilgili uyuşmazlıklar, kurumların ait oldukları ülkelerin yasaları ile kısıtlı anlık kararlarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu özelleşmiş kurumlardan biri olan Fransa’da, Institut Français d’Architecture (IFA)’ya bağlı olarak kurulan mimarl...
SPATIAL VARIATIONS OF PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM) COMPOSITION AND CONCENTRATIONS IN SURFACE WATERS AND SEDIMENTS OF THE MERSIN BAY
Akçay, İsmail; Tuğrul , Süleyman; Department of Oceanography (2015-10-05)
Spatial and temporal variations of hydrophysical properties (temperature, salinity, density), eutrophication-related parameters (nutrients, Chl-a, dissolved oxygen) and particulate organic matter (POM) concentrations and composition (C/N/P) in water column and surface sediments were examined at 33 stations between April 2014 and February 2015 in Mersin Bay located at northeastern (NE) Mediterranean. Regional and seasonal distributions of nutrients in the Mersin Bay are affected by human-induced pressures. ...
SPATIAL VARIATIONS OF PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM) COMPOSITION AND CONCENTRATIONS IN SURFACE WATERS AND SEDIMENTS OF THE MERSIN BAY
Akçay, İsmail; Tuğrul, Süleyman; Department of Oceanography (2015-9-8)
Spatial and temporal variations of hydrophysical properties (temperature, salinity, density), eutrophication-related parameters (nutrients, Chl-a, dissolved oxygen) and particulate organic matter (POM) concentrations and composition (C/N/P) in water column and surface sediments were examined at 33 stations between April 2014 and February 2015 in Mersin Bay located at northeastern (NE) Mediterranean. Regional and seasonal distributions of nutrients in the Mersin Bay are affected by human-induced pressures. H...
Citation Formats
S. Ungan, “Avrupa’da gıda tüketimi ve kompozisyonu verilerinin kalite ve uygunluğunun geliştirilmesi,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRReE1RPT0.