Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi

Download
2020-12-01
Bıçakçı, İsmail
İç, Yusuf Tansel
Karasakal, Esra
Dengiz, Berna
Askeri silah sistemleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerdeonarım seviyesi analizi son yıllarda kritik ve karmaşık bir karar vermeproblemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım seviyesi analizinde, onarımfaaliyetleriyle ilgili kararlarının verilmesinde onarım ağ yapılarındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan onarım ağyapıları gözden geçirilmiştir. Ardından onarım seviyesi analizi için dahaelverişli olabilecek bir ağ yapısına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Journal of Turkish Operations Management

Suggestions

Avrupa'da gıda tüketimi ve kompozisyonu verilerinin kalite ve uygunluğunun geliştirilmesi
Ungan, Suat(2000)
Bu projede, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1994 yılında yapılan Hane Halkı Tüketim Harcamaları Anketi verileri kullanılarak, Türkiye'de günlük kişi başına ortalama protein, yağ, karbonhidrat, enerji, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin ve mineral alımları hesaplanmış ve değerler Tavsiye Edilen Günlük Alım ve Günlük Referans Değerleri ile karşılaştırılmıştır. Gıdalar tahıl ve tahıl ürünleri, et ve et ürünleri, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, meyveler, sebzeler, şeker ve şekerlemeler, tuz, baharatla...
Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empatik eğilimleriyle yaşam doyumu ve affetme düzeyleri arasındaki ilişkide mutluluğun aracılık rolünün olup olmadığını saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 209 kız, 142 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3’tür. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Toronto Empati Ölç...
İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
After-sales services for durable goods
Kirkizoğlu, Zeynep; Karaer, Özgen; Department of Industrial Engineering (2022-9-02)
Durable goods are products that are designed to be used for an extended period of time and require after-sales activities such as warranty, repair and maintenance. In the first part of this study, we consider a monopolistic durable goods manufacturer that also provides a base warranty and after-sales services to her customers through a designated retailer. The customers are strategic; i.e., they evaluate the total lifecycle cost of the product when making their purchasing decision. However, they can foresee...
Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Citation Formats
İ. Bıçakçı, Y. T. İç, E. Karasakal, and B. Dengiz, “Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi,” Journal of Turkish Operations Management, pp. 409–423, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83433.