Hide/Show Apps

VANKOMİSİN DİRENÇ GENLERİNİN DNA PROBLARI İLE YÜZEY SULARINDA in situ OLARAK TAKİP EDİLMESİ

Antibiyotikler tıp ve veterinerlikte mikrobiyal enfeksiyonların önlenmesinde veya tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Metabolize edilmeleri sonucu evsel ve hastane atık suları aracılığı ile yüzey ve yeraltı sularına karışabilmektedirler. Atık suların içme su akiferlerine bulaşması, içme suyu standartları açısından ciddi problemler oluşturmakta ve sağlıklı içme suyu sağlanmasını zora sokmaktadır. Bu nedenle, atık suların geri dönüşüm sürecinde antibiyotik dirençli bakterilerin ve antibiyotik direnç genlerinin arıtma sularında bulunması olasılığı kaygı vericidir. Özellikle toplum sağlığı açısından öne çıkan antibiyotiklere yönelik gelişen direnç genlerinin ve bu genleri taşıyan mikroorganizmaların yüzey sularına bulaşması ve buna bağlı olarak bu sularda yer alan olası diğer patojen mikroorganizmalara aktarılma olasılığı ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle yüzey sularındaki bu antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi ve takip edilmesi sözkonusu risklere karşı olası tedbirlerin alınması açısından önemli veriler sağlayacaktır. Günümüzde, toplum sağlığı açısından öne çıkan antibiyotiklerden biri olan vankomisin, gram-pozitif bakterilere karşı diğer antibiyotiklerin yetersiz kaldığı veya alerji oluşturduğu durumlarda kullanılan glikopeptid yapılı bir bileşiktir. Özellikle enterokok cinsi bakterilerde vankomisin direncinin ortaya çıkmaya başlaması dünya çapında ciddi bir antimikrobiyal direnç tehlikesi olarak ele alınmaktadır. Geçtiğimiz on yıl boyunca vankomisin dirençli enterokokun (VRE) ciddi bir hastane patojeni olarak kendini göstermiş olması bunun en önemli göstergesidir. Bu nedenle önerilen bu proje ile vankomisin direnç genlerinin (van genleri), bu genlere yönelik olarak hazırlanacak olan DNA probları ile yüzey sularında in situ olarak izlenmesi, bu genleri içeren enterekok ve/veya enterekok olmayan bakterilerin belirlenmesi ve söz konusu genlerin diğer bakterilere aktarılmasında yüzey sularının rolüne yönelik bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Böylece van genlerini taşıyan bakterileri yüzey sularında in situ olarak tespit ve takip edilmesinin yanı sıra, VRE dışında van geni içeren patojen ve/veya patojen olmayan bakterilerin de belirlenmesi ile yüzey sularının van genlerinin yayılımındaki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.