Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi

Download
2018
Sosyal etkilesim beynin gelisiminde ve bilissel süreçlerin sekillenmesinde temel bir rolesahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüsümlerini arastıran ve sonyıllarda öne çıkmaya baslayan bir arastırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilissel süreçlerinanlasılması için gerçeklestirilen beyin arastırmaları, görüntüleme teknolojilerin getirdigi kısıtlardolayısyla, insan beynini diger insanlarla gerçek zamanlı etkilesim sırasında izlemektense,simüle edilmis sosyal ortamların veya sosyal nitelikli uyaranların bireylerin beyin hareketleriüzerindeki etkilerine odaklanmıstır. Bu arastırmalar sözkonusu deneysel görevlerde ortayaçıkan beyin hareketleri konusunda kapsamlı bilimsel bilgi edinilmesini saglayabilmis, ancaksosyal etkilesimin çok boyutlu ve dinamik özelliklerini sınırlı bir düzeyde yansıtabilmistir.Günümüzde dogal sosyal etkilesim sırasında gerçeklesen beyin aktiviteleri üzerinde yapılmıisnörobilim çalısmalarının sayısı son derece kısıtlıdır. Giyilebilir beyin görüntülemesensörlerindeki gelismeler ve sahada kullanım imkanlarının ortaya çıkması, hiper-tarama adıverilen sosyal etkilesim sırasında birden fazla kisinin beyin hareketlerinin eszamanlı olarakizlenmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalısma hiper-tarama çalısmalarına uygun birdeney paradigmasını ve beyinler arası senkronizasyonu ölçmeye yönelik yenilikçi yöntemleribir araya getirerek sosyal nörobilim literatüründeki bu bosluga hitap etmeyi hedeflemektedir.Bu çalısma, iki saglıklı bireyin beyinlerinden islevsel kızıl-ötesi tayfölçümü (fNIRS) yöntemiylesenkronize olarak alınacak sinyaller arasındaki iliskileri davranıssal ölçümlerle bir aradainceleyerek sosyal etkilesimin beyinler-arası nöral izdüsümlerini incelemeyi amaçlamaktadır.Çalısma kapsamında gelistirilen deney ortamında katılımcılardan ortak cümle okuma göreviyaptıkları sırada alınan fNIRS ve ses verileri bir arada islenerek, davranıssal seviyede ikikisinin söylemleri arasında bir esgüdüm oldugu ve olmadıgı durumlarda prefrontal korteksbölgesindeki islevsel beyin hareketleri arasında ne tür bir iliskinin açıga çıktıgı incelenmistir.Deneysel çalısma kapsamında öncelikle es zamanlı ve etkilesimsel görevler üstlenen ikikisinin beyin hareketlerinin yine es zamanlı olarak izlenebilecegi ve elde edilen verilerinsenkronize olarak kaydedilebilecegi bir deney düzenegi kurulmustur. Bu dogrultuda,geleneksel olarak birey seviyesinde incelenen pek çok bilissel paradigma ve patolojikdurumun sosyal etkilesim sırasında incelenebilir hale getirilmesi saglanmıstır. Sonrakiasamada deneysel çalısmadan elde edilen veriler analiz edilmis ve sosyal etkilesimin sinirseldüzeyde izdüsümleri incelenmistir. Cümle okuma deneyi kisilerin bir birlerini duyma veaynı/farklı cümlelerin kullanılması gibi kosullar artında yapılarak kisiler arasında davranıssaldüzeyde farklı esgüdüm seviyelerinin olusması saglanmıs, ve bu sırada beyinhareketlerindeki senkronizasyon seviyesinde benzer bir degisim olup olmadıgı arastırılmıstır.Sonuçlar özellikle ortak algının tesisi ve algı idamesi için önem tasıdıgı bilinen sag superiorfrontal korteks ve sag dorsomedial korteks bölgelerinde davranıssal esgüdüm düzeyineparalel olarak artıs gösteren bir senkronizasyon olduguna isaret etmektedir. Bu sonuçlaralanda yeni yapılmakta olan çalısmaların sonuçlarıyla kıyaslandıgında önemli ortak noktalaroldugu degerlendirilmistir. Yapılan bu degerlendirmeler ısıgında bu tür sosyal deneyparadigmalarının ve çok kisiden beyin görüntüleme verisi alınan hiper-tarama yöntemininotizm, dikkat bozuklugu-hiperaktivite ve sizofreni gibi sosyal etkilesimle iliskili oldugudüsünülen hastalıkların tanı ve rehabilitasyonu için önemli bilgiler saglayacagı öngörülmüstür.

Suggestions

Kokain ve Amfetaminle Regüle Edilen Transcript (CART) ile uyarılan fare hipofiz bezi hücre hattında p-ERK yanıtının incelenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Mimiroğlu, Didem; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2017-12-31)
CART santral ve çevresel sinir sisteminde yaygın olarak eksprese edilen, sinir ileticileri ve endokrin faktörleri olarak bilinmektedir. CART beslenme davranışını, ödül mekanizmasını, stres ve endişeyi, kardiyovasküler fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olan CART´ın henüz reseptörü bulunamamıştır.CART’ın reseptörüne bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, CART’in kinaz (ERK) 1 ve 2’ nin doz ve zamana bağlı aktivasyonunu indüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, CART I ...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri
Adalı, Orhan; Karakurt, Serdar; Güray, Nülüfer Tülün(2014-12-31)
Fenolik ve flavanoid maddelerce zengin sebze ve meyvelerin düzenli bir şekilde tüketimi çeşitli dejeneratif hastalıkların ve kanser hastalıklarının iyileştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Hâlbuki sebze ve meyvelerdeki hangi bileşiklerin veya karışımların koruyucu özelliğe sahip olduğu ve bunların etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklık kazanmamıştır. Bitkiler, insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bu fenolikler çoğu karsinojen...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Citation Formats
M. P. Çakır, “Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrM05EQXc.