Hide/Show Apps

ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2013-12-31
Severcan, Feride
Ergün, Seza
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkili yöntemlerden biri psikiyatrik ilaç tedavisidir. Yürütülen çalışmalarla her gün, çeşitli sınıf ve özelliklerde var olan ilaçlara, etkinliği daha fazla ve bununla birlikte yan etkileri daha az olan birçok yeni ilaç eklenmektedir. İlaçlar içerdikleri çok sayıda bileşenden dolayı karmaşık yapıya sahiptirler ve bu nedenle ilaçların biyolojik membranlar ile etkileşmelerini anlamak zordur. İlk adım olarak ilaçların yapısını kontrollu olarak değiştirebildiğimiz model membranlar ile etkileşmesini incelemek gerekir. Bu çalışma kapsamında, major depresyon ve anksiyite bozukluklarında kullanılan Cipralex adlı ilacın etken maddesi olan Essitalopram’ın beyin membranının ana bileşeni olan spingomiyelinden elde edilen model membranlar ile fiziksel etkileşmesi FTIR spektroskopisi ve DSC kolorimetrisi teknikleri kullanılarak incelenecektir. Beyin membranı kompoziyonu; fosfatidiletanolamin (% 16.7), fosfatidilserin (% 10.6), fosfatidilkolin (% 9.6), fosfatidik asit (%2.8), kolesterol (%2.5) ve geriye kalan yaklaşık % 57’lik kısmı sifingomiyelin ve gangliositleri ile seramitleri içermektedir (Jensen ve Nerdal, 2008). Bu nedenle bu çalışmada kullanılacak model membranlar beyinin temel lipit bileşenleri olan sphingomiyelini içerdiği için ileride yapılması planlanan gerçek beyin membranları kullanılarak yapılan çalışmalara ışık tutacaktır.Bu kapsamda Cipralex adlı antidepresan ilacın etken maddesi olan Essitalopram’ın,• membran lipit faz geçiş eğrisi ve faz geçiş sıcaklıkları (ön geçiş ve ana geçiş) üzerine etkisi ve olası alt bölgelerin varlığı (yanlamasına faz ayrılması gibi) DSC tekniği ile direk olarak gözlemlenecek,• yapısal bir parametre olan lipit açil zincir esnekliği (lipitlerin düzeni) üzerine etkisi FTIR spektroskopisi ile incelenecek,• yapısal bilgi veren lipit kafa grubu ve sulu kısma yakın gliserol iskeletinde hidrojen bağlanmasının şiddeti üzerindeki etkisi FTIR spektroskopisi ile incelenecek,• lipit dinamiği gibi fonksiyonel parametrelerde meydana getirdiği değişimler FTIR spektroskopisi ile incelenecek, • Yukarıda bahsedilen bilgiler eşliğinde ilaçların membrandaki konumu belirlenecektir.