ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2013-12-31
Severcan, Feride
Ergün, Seza
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkili yöntemlerden biri psikiyatrik ilaç tedavisidir. Yürütülen çalışmalarla her gün, çeşitli sınıf ve özelliklerde var olan ilaçlara, etkinliği daha fazla ve bununla birlikte yan etkileri daha az olan birçok yeni ilaç eklenmektedir. İlaçlar içerdikleri çok sayıda bileşenden dolayı karmaşık yapıya sahiptirler ve bu nedenle ilaçların biyolojik membranlar ile etkileşmelerini anlamak zordur. İlk adım olarak ilaçların yapısını kontrollu olarak değiştirebildiğimiz model membranlar ile etkileşmesini incelemek gerekir. Bu çalışma kapsamında, major depresyon ve anksiyite bozukluklarında kullanılan Cipralex adlı ilacın etken maddesi olan Essitalopram’ın beyin membranının ana bileşeni olan spingomiyelinden elde edilen model membranlar ile fiziksel etkileşmesi FTIR spektroskopisi ve DSC kolorimetrisi teknikleri kullanılarak incelenecektir. Beyin membranı kompoziyonu; fosfatidiletanolamin (% 16.7), fosfatidilserin (% 10.6), fosfatidilkolin (% 9.6), fosfatidik asit (%2.8), kolesterol (%2.5) ve geriye kalan yaklaşık % 57’lik kısmı sifingomiyelin ve gangliositleri ile seramitleri içermektedir (Jensen ve Nerdal, 2008). Bu nedenle bu çalışmada kullanılacak model membranlar beyinin temel lipit bileşenleri olan sphingomiyelini içerdiği için ileride yapılması planlanan gerçek beyin membranları kullanılarak yapılan çalışmalara ışık tutacaktır.Bu kapsamda Cipralex adlı antidepresan ilacın etken maddesi olan Essitalopram’ın,• membran lipit faz geçiş eğrisi ve faz geçiş sıcaklıkları (ön geçiş ve ana geçiş) üzerine etkisi ve olası alt bölgelerin varlığı (yanlamasına faz ayrılması gibi) DSC tekniği ile direk olarak gözlemlenecek,• yapısal bir parametre olan lipit açil zincir esnekliği (lipitlerin düzeni) üzerine etkisi FTIR spektroskopisi ile incelenecek,• yapısal bilgi veren lipit kafa grubu ve sulu kısma yakın gliserol iskeletinde hidrojen bağlanmasının şiddeti üzerindeki etkisi FTIR spektroskopisi ile incelenecek,• lipit dinamiği gibi fonksiyonel parametrelerde meydana getirdiği değişimler FTIR spektroskopisi ile incelenecek, • Yukarıda bahsedilen bilgiler eşliğinde ilaçların membrandaki konumu belirlenecektir.

Suggestions

Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmaları mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla en sık görülen kanser tiplerinde mRNA 3'UTR izoform profillerinin ortaya konmasıdır. Beklenen sonuç ise farklı kanser tiplerinde aktive olmuş ort...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri
Adalı, Orhan; Karakurt, Serdar; Güray, Nülüfer Tülün(2014-12-31)
Fenolik ve flavanoid maddelerce zengin sebze ve meyvelerin düzenli bir şekilde tüketimi çeşitli dejeneratif hastalıkların ve kanser hastalıklarının iyileştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Hâlbuki sebze ve meyvelerdeki hangi bileşiklerin veya karışımların koruyucu özelliğe sahip olduğu ve bunların etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklık kazanmamıştır. Bitkiler, insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bu fenolikler çoğu karsinojen...
Citation Formats
F. Severcan and S. Ergün, “ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61885.