Reducing Local Vulnerabilities and Risks by Planning Decisions: The Case of Fatih District in İstanbul

Download
2015-6-15
Saracoğlu, Pınar Ertan
Son on yıl içerisinde, küresel ölçekte afet riski yönetimi için gereken araç ve kavramsal çerçeveler bu konudaki öncelikleri acil durum yönetiminden afet öncesi risk yönetimine kaydırarak kent planlamasından yeni görevler talep etmiştir. Yerel, ulusal ve küresel düzeylerde güvenlik ve dirençlilik kapasiteleri; planlama disiplinine yerel sismik kayıpları azaltmada ve yerel bir sakınım stratejisi tanımlamada öncü rol vermektedir. Diğer taraftan uluslararası kavramsal çerçevenin afet öncesi yaklaşım kapsamında geliştirdiği öngörülü stratejiler, Türkiye’de kolaylıkla içselleştirilememektedir. Yerel bağlamda, Afetler Yasası (no. 7269), İmar Yasası (no. 3194) ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa (no. 6306) kent planlamasında güvenlik için gerekli sorumlulukları ve araçları sağlamamakla birlikte sakınım için uygun araçların kullanılmasını da hedeflememektedir. Karar verme süreçlerinde toplum katılımını kolaylaştıracak ve bütüncül bir yaklaşım geliştirecek plancının rolü, yasal çerçevede zorlukla görülebilmektedir. Kentsel sakınım planlaması metodolojisi kapsamındaki sınırlamalar ve olanaklar planlama açısındanyeni bir ilerleme alanı tanımlamaktadır. Bu alanda; planlama için yeni hedefler ve roller mevcutken, plancı da yerel, ulusal ve küresel kapasiteleri kullanmada hesap veren bir aktördür. Planlama metodunun meşruiyeti birincil olarak yerel sismik özellikleri kapsayan bir risk tanımlaması ve risk belirlemesine dayanmaktadır. Bu yazıda; doğal tehlikeleri, bunların risklere evrilmelerini ve olası etkilerini tanımlamak, belirlemek ve bu konuda bir sakınım stratejisi geliştirmek için İstanbul Fatih Mahallesi örneği üzerinden bir yöntem geliştirme araştırması yapılmıştır. Risk azaltımı için yerel kapasite, yereldeki korunmasızlıklar ve risk sektörleri belirlenirken aynı zamanda; şu anki politik yapıya, uluslararası çerçeveye eklemlenmeyi ve sakınım için gerekli düzenleyici ölçütleri geliştirmeyi sağlayacak önerilere yer vererek, mekansal ve mekansal olmayan risk azaltımı konularında küresel çerçeveyle bağlantı kurulmuştur.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISASTER RISK MITIGATION AND URBAN PLANNING PROCESSES: THE CASE STUDY OF ESKISEHIR CITY
Sert Özkiremitçi, Merve; Balaban, Osman; Department of City and Regional Planning (2022-5-11)
The aim of this study is to discuss the effectiveness and efficiency of urban planning in reducing the risk of natural disasters in cities and to analyse the relationship between planning and disaster mitigation processes. The study focuses particularly on the analysis of Eskişehir case with reference to data and information on disaster risk analysis, existing urban development plans as well as the plan implementation processes. After the 1999 Gölcük and Düzce Earthquakes, Eskişehir has also faced and to a ...
Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
Measuring risk tolerance in finance: Does the decision frame matter?
Özdemir, Özlem (2013-06-01)
Risk taking behavior has great influence on the decision making process of individuals. In this respect, the methodology used in assessing individuals’ risk tolerance becomes an important issue. However, there is lack of unique and commonly used risk tolerance measure in literature. There are mainly two different approaches in measuring risk tolerance in literature; lottery versus financial risk assessment technique (FRT). The purpose of this study is to investigate whether measurement techniques differ wi...
Local government unions
Gürel Üçer, Zeynep Aslı; Polatoğlu, Aykut; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2002)
In this thesis, the local government unions formed by local government units in order to perform the duties assigned to them by various laws, but they can not carry out individually is examined. This thesis lays down the reasons requiring cooperation between local governments and assesses the status of local government unions in Türkiye. Local government units have become inoperable in terms of their duties due to various reasons. At this point, establishment of local government unions appear as a method fo...
A risk management approach for acquisition of software intensive systems in the Turkish Army.
Saylan, Necip; Demirös, Elif; Demirös, Onur; Department of Information Systems (2002)
The current techniques of risk assessment rely on checklists and human expertise. This constitutes a rigorous approach only when the people are experts on risk assessment. This thesis introduces a formal method and addresses the necessity of the identification and analysis of the risk. During implementation of risk management process, risk assessment will be discussed within an acquisition of software intensive systems in the Turkish Army. This thesis includes a survey and comparison of other software risk ...
Citation Formats
P. E. Saracoğlu, “Reducing Local Vulnerabilities and Risks by Planning Decisions: The Case of Fatih District in İstanbul,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 1, pp. 261–298, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/261-298.pdf.