Defining the Urban Environment of Aydın in the 20th Century Through the Memoirs of Zeki Mesud Alsa

Download
2011
Şimşek, Gökçe
Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu Eyaleti’nin dört merkezinden olan Aydın Güzelhisarı’nın 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki durumuna ilişkin günümüze ulaşan yazılı ve görsel kaynak oldukça sınırlıdır. Bu makale, Aydın kentinin fiziksel yapısı ve kentteki gündelik yaşama ilişkin en önemli kaynaklardan olan, Aydın’da doğmuş ve lise yıllarına kadar Aydın’da büyümüş Prof. Dr. Zeki Mesud Alsan’ın “Mustafa’nın Romanı: Memleket Çocuğu” başlıklı hatıraları aracılığıyla kentin 1890 ve 1905 arasındaki mekansal özeliklerini ve kentteki gündelik yaşamı tanımlamayı amaçlar. Hatıralarının ilk cildi “Mustafa’nın Romanı: Memleket Çocuğu”nda Aydın kentinin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki kent dokusu, sokakları, mahalleleri, yapıları, mimari özellikleri ve kdntsn gündelik yaşamına ilişkin ayrıntılı tanımlamalara ve kapsamlı gözlemlere yer vermektedir.Zeki Mesud Alsan, yaşamının ilk on altı yılını Aydın’da geçirmiş ve 1905 yılında İzmir İdadisi’ne gitmiştir. Daha sonra, İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’de öğrenim görür ve öğrenimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla Paris’teki Siyasal Bilgiler Okulu’na (Ecole Libre des Sciences Politiques) gider. 1915’de Paris’ten dönünce önce Maliye Bakanlığı’nda çalışır; sonra, 1927 ve 1943 yılları arasında Edirne ve Diyarbakır mebusu olarak parlamentoda görev alır. 1943’de Mekteb-i Mülkiye’de Devletler Umumi Hukuku profesörü olan Prof. Alsan, 1946-48 arasında dekanlık yapar ve 1956’da emekli olur. Bu süreçte, Maarif Vekâleti Mecmuası 1925-26), Hayat (1926-27), Türk Yurdu (1928) gibi dergilerde yazıları yayınlanır ve çeşitli kitaplar yazar. Kitaplardan bazıları şunlardır: Devletler Hukuku Dersleri, 1947; Devletler Hukukunda Yeni Gelişmeler, 1948; Yeni Devletler Hukuku Dersleri, 1950 (Alaettin, 1936; Birinci, 2002). Alsan’ın “Mustafa’nın Romanı: Memleket Çocuğu” başlıklı kitabında aktardığı Aydın kenti ve kentteki gündelik yaşamla ilgili gözlemleri ve tanımları, Aydın Güzelhisarı’nın yüzyıl sonu ve yüzyıl başındaki yapısını anlamak açısından çok önemlidir. Alsan’ın gözlemleri ve anlatımları kentin yapısal özelliklerini, farklı kültürlerin yaşadığı mahalleleri, çeşitli yapı türleri ve kullanımlarını, gündelik yaşam gibi farklı konuları kapsar. Özellikle, kentte yeni kurulan Zeyniye Mektebi, Aydın İdadisi gibi eğitim kurumları, bu kurumlara giderken yol güzergahı üzerinde görülen yapılar, sokaklar, mahalleler ve farklı kimliklerdeki mahalle sakinlerinin gündelik yaşamına ilişkin bilgi verir. Bir yandan kentteki Rum Mahallesi’ni, Yahudi Mahallesi’ni ve bu mahallelerdeki yaşamları anlatırken, diğer yandan da İstasyon, İstasyon ve Yahudi Mahallesi arasındaki meydan, Hükümet Avlusu ve Rum Mahallesi’ndeki gazinolar ve kiliseler gibi kentsel çevre, yapılar ve kullanımlarına ilişkin gözlemlerini aktarır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde, İzmir-Aydın demiryolu hattıyla iç bölgeleri İzmir limanına bağlayan kentin mekânsal özellikleri, gündelik yaşamı, eğitim hayatı ve çok-kimlikli yapısıyla ilgili eşsiz ve değerli bilgiler aktarmaktadır. Çalışma bu bilgiler ışığında üç ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, Aydın kenti yerleşim tarihi özellikleri 19. yüzyıl sonlarına odaklanılarak aktarılır. İkinci bölümde, Alsan’ın anlatımları temel alınarak, Aydın Güzelhisarı kentsel çevresi, bazı yapılar ve mimari özellikleri, sosyal ve gündelik yaşamı tanımlanır ve yorumlanır. Öncelikle yaşadığı Kozdibi Mahallesi’nden, okuduğu Aydın İdadisi’ne kadar izlediği güzergâh ve bu güzergâh üzerindeki sokaklar, yapılar ve gündelik yaşam anlatılır. Bu güzergâh, Aydın’da Yangın Haritaları olarak bilinen ve makalenin yazarı tarafından birleştirilip, özgün paftalardaki eksikler nedeniyle kısmi olarak yeniden çizilen kadastral haritalar aracılığıyla hazırlanan kısmi kent planı üzerinde gösterilir. Mustafa’nın belirttiği yapılar ve günümüze ulaşan bazı anıtsal yapılar kent dokusu içinde incelenir ve konumu yazar tarafından üretilen planda belirtilir. Kentin fiziksel durumu ve günlük yaşamı Mustafa’nın aktardığı bilgilere dayanılarak tanımlanır ve bu, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başındaki durumunun resmedildiği kartpostallar ve fotoğraflarla desteklenir. Son bölümde, Aydın Güzelhisar’ının yüzyıl sonu yüzyıl başındaki morfolojik yapısı, kentsel çevre ve yapılar, Alsan’ın anlatımları, yazar tarafından çizilen kısmi kent planı ve döneme ait görsel kaynaklar kullanılarak tanımlanır; bunun, Aydın’daki kent mekânına ve günlük yaşama nasıl yansıdığı yorumlanır. Sonuç olarak, Zeki Mesud Alsan’ın notlarının ve gözlemlerinin, yazar tarafından çizilen kısmi Aydın kent planıyla, eski kartpostallar ve fotoğraflarla örtüşmesiyle Kurtuluş Savaşı’yla kentsel dokusunu ve yapılarını neredeyse tümüyle kaybeden Aydın Güzelhisar’ının 20. yüzyıl başlarındaki kentsel özelliklerinin ve kentteki gündelik yaşamın tanımlanabildiği söylenebilir. Zeki Mesud Alsan’ın hatıra çalışması, 20. yüzyıl başlarındaki Aydın kentinin, sosyal ve günlük yaşamı üzerine, özellikle kentin çok kimlikli yapısının anlaşılması açısından önemli ve eşsiz bir kaynak olduğunu kanıtlamaktadır.

Suggestions

The Corner Of The Horn: An Architectural Review Of The Leaded Magazine In Galata İstanbul
Erkal, Namık (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Altınboynuz olarak da bilinen Haliç’in, kuzeydoğu köşesini tarifleyen çok katmanlı bir anıt İstanbul’un kentsel kıyı bölgesinin mimarlık tarihini Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan bir kesitte ilişiklendirir: Galata Hisarı; Haliç zincirinin bağlantı noktası; Yeraltı Camisi; ve Kurşunlu Mahzen. Mekanının tarihi önemiyle koşut olarak, bu çok isimli ve işlevli yapıya özgün ve ikincil kaynaklarda, gerek tekil gerekse de başka konular kapsamında, bol atıfta bulunulmuştur. Ne var ki, bu birikim mimari olarak yerindeki ...
Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi
Boyar, Ebru (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017-01-01)
İstanbul, en parlak devrinde sınırları Fas’tan Ukrayna’ya, İran kıyılarından Macaristan’a uzanan Osmanlı İmparatorluğu’na 470 yıl boyunca başkentlik etti. Payitaht, Osmanlı coğrafyasının sanat ve düşün merkezi olduğu gibi, dünyanın dört bir yanından tüccarları kendine çeken bir ticaret üssü ve imparatorluğun siyasi motoruydu. Şehrin sakinleri, güç ve gösterişin ihtişamı içinde, bu başkentin şiddetiyle kuşatılmış olarak ve imparatorluğun çok çeşitli kaynaklarının aktığı Dersaadet’in devasa refah ağlarına yas...
Handling Sub-Soil Urban Archaeological Resources In Urban Planning, Issues In İzmir Historic City Centre
Belge, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
In Turkey, although most of the historic city centres have been continuously occupied since early ages, urban archaeological resources –cultural deposits underneath modern cities- could not be handled into planning process. It will be possible to strike the right balance provided that the archaeological resources are evaluated and considered in each stage of the planning and development process. At that point, urban archaeology is considered as an interdisciplinary field of study that evaluates the cultural...
The Historical Transformation Of Urban Space Within The Context Of Property-Society Relations In Muğla, Turkey
Koca, Feray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Muğla yüzyıllarca temel ticaret güzergahında bulunmuş güneybatı Türkiye’de bir kenttir. On ikinci yüzyıldan itibaren kentin kale surları dışında oluşmaya başlamasıyla, Anadolu Türk Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde mülkiyet-toplum ilişkilerinin kent mekanının yapılanmasında önemli bir etkisi olmuştur. Mahalleler, Osmanlı dönemine kadar ilk olarak dini yapıların etrafında hiçbir plana bağlı kalmaksızın rastgele bir biçimde oluşmaya başlamıştır. Osmanlı yönetimi ve mülkiyet sistemi ile birlikte...
Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan
Basa, İnci (2017-01-01)
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültür...
Citation Formats
G. Şimşek, “Defining the Urban Environment of Aydın in the 20th Century Through the Memoirs of Zeki Mesud Alsa,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 81–103, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_2/81-103.pdf.