Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan

2017-01-01
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültürün önemli bileşenlerinden olan serbest zaman kavramı bağlamında irdelenmektedir. Avlunun mekânsal pratiği sadece onu tarifleyen müzelerin ve çeşitli kültürel etkinlikleri barındıran tarihi yapıların mimari kurgusu üzerinden değil, çok özel kentsel mobilyalarının katkısı da vurgulanarak tartışılmaktadır.
Sanat ve Tasarım Dergisi

Suggestions

Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü
Topçuoğlu, Feyza (2020-12-01)
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernizasyon projelerinden biri olan kültürparklar, barındırdıkları eğlence tesisleri ve rekreasyonel faaliyetleri ile çağdaş yaşam modelini kentsel yeşil alanda temsil etmişlerdir. Halkı eğitmek ve aydınlatmak için ulusal idealleri ve Cumhuriyet modernitesini sembolize eden kültürparklar, serbest zaman aktivitelerinin sosyal ve kültürel pratiklerle içselleştirildiği yeni mekânsal arayışların ürünleridir.Türkiye’de 1930’larla birlikte modernitenin yansıması olarak pe...
Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler
Şevik, Ebru; Çalışkan, Olgu (2019-01-15)
Çağlar boyunca, ideal kent ve ideal toplum tasviri şehircilik yazınının en temel konularından birini oluşturmuştur. ‘İdeal’in arayışı içerisinde ortaya çıkan Ütopya kavramı öncelerde edebiyat yazını içerisinde irdelenmiş olsa da zaman içerisinde evrimleşerek planlama disiplinin temel konularından biri haline gelmiştr. Şehircilik bağlamında Ütopyacı düşünce biçimi, kentn ve toplumun mevcut sistem içerisinde yaşadığı sorunları mekânsal müdahaleler yoluyla alt ederek, toplumun tüm bireyleri için daha iyi bir k...
Ikea-Hack’lerin Mekân Ve Ürün Kategorilerine Göre İncelenmesi
Berktaş, Sena; Oraklıbel, Renk Dimli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bu çalışmada IKEA-hack’ler “ikeahackers.net” internet sitesi üzerinden mekân ve ürün katego rilerine göre incelenmektedir. IKEA-hack, IKEA ürünleri üzerinde değişiklikler yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemi gerçekleştiren ise IKEA-hacker olarak tanımlanmaktadır. IKEA hacker’lerin, IKEA ürünlerini kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda görsel veya işlevsel olarak farklılaştırarak kullandıkları görülmektedir. IKEA-hack eylem olarak ele alındığında kişilerin kendi yaptıkları ürünü kullanmalarıyl...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
Citation Formats
İ. Basa, “Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan,” Sanat ve Tasarım Dergisi, pp. 33–59, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79597.