Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan

2017-01-01
Bu yazı Avrupa’nın en canlı kültürel kamusal mekânlarından biri olarak kabul edilen tarihi ve çağdaş kentsel dokuların buluştuğu Viyana Müzeler Avlusu’na odaklanmaktadır. Yazıda, Henri Lefebvre’in felsefi bağlamda irdelediği mekân ve beden iç içeliği kuramsal bir çerçeve olarak benimsenmekte ve odaklanılan Viyana Müzeler Avlusu bu önermenin doğruluğunu anlamaya yönelik bir zemin oluşturmaktadır. Kamusal mekân ve kamusal beden iç içeliği hem avlunun tarihsel ve tektonik çok katmanlılığı hem de kentsel kültürün önemli bileşenlerinden olan serbest zaman kavramı bağlamında irdelenmektedir. Avlunun mekânsal pratiği sadece onu tarifleyen müzelerin ve çeşitli kültürel etkinlikleri barındıran tarihi yapıların mimari kurgusu üzerinden değil, çok özel kentsel mobilyalarının katkısı da vurgulanarak tartışılmaktadır.
Sanat ve Tasarım Dergisi

Suggestions

Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü
Topçuoğlu, Feyza (2020-12-01)
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernizasyon projelerinden biri olan kültürparklar, barındırdıkları eğlence tesisleri ve rekreasyonel faaliyetleri ile çağdaş yaşam modelini kentsel yeşil alanda temsil etmişlerdir. Halkı eğitmek ve aydınlatmak için ulusal idealleri ve Cumhuriyet modernitesini sembolize eden kültürparklar, serbest zaman aktivitelerinin sosyal ve kültürel pratiklerle içselleştirildiği yeni mekânsal arayışların ürünleridir.Türkiye’de 1930’larla birlikte modernitenin yansıması olarak pe...
Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler
Şevik, Ebru; Çalışkan, Olgu (2019-01-15)
Çağlar boyunca, ideal kent ve ideal toplum tasviri şehircilik yazınının en temel konularından birini oluşturmuştur. ‘İdeal’in arayışı içerisinde ortaya çıkan Ütopya kavramı öncelerde edebiyat yazını içerisinde irdelenmiş olsa da zaman içerisinde evrimleşerek planlama disiplinin temel konularından biri haline gelmiştr. Şehircilik bağlamında Ütopyacı düşünce biçimi, kentn ve toplumun mevcut sistem içerisinde yaşadığı sorunları mekânsal müdahaleler yoluyla alt ederek, toplumun tüm bireyleri için daha iyi bir k...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi
Belge, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-12-21)
Türkiye’de tarihi kent merkezlerinin büyük çoğunluğu antik çağlardan itibaren sürekli olarak yerleşim yeridir. Devam eden araştırmalar ve bulgular modern kentlerin altındaki arkeolojik potansiyeli işaret etmektedir. Ancak, mekânsal belgelemenin yetersizliği nedeniyle kentsel arkeolojik değerler planlama sürecine dâhil edilememektedir. Bu nedenle, arkeolojik bulgular genellikle kentsel gelişmede problem alanları olarak görülmektedir. En önemli problemlerden bir tanesi de, disiplinlerarası bir çalışma alanı o...
Citation Formats
İ. Basa, “Viyana Müzeler Avlusu: Serbest Zaman Bedenleri ve Kamusal Mekan,” Sanat ve Tasarım Dergisi, pp. 33–59, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79597.