The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case

Download
2012-6-1
Sakınç, Esra
Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıların, inşa edildikleri yerin doğal yaşamı üzerinde etkili oldukları ve beraberlerinde, kaynak tüketimi, kirlilik, atık yönetimi, yaya ve araç yoğunluğu gibi birçok sorunu da getirdiği bilinen bir gerçektir. Bu durum, özellikle işlev, boyut, biçim açısından kendine benzemeyen yerleşim dokuları içinde yer aldığında yüksek yapıları, bulundukları çevre üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürmektedir. Yüksek yapıların, çevrelerindeki kent dokusu üzerindeki baskı ve etki boyutlarının birçok değişik açıdan incelenebileceği açıktır. Bu çalışmada, yüksek yapıların, çevresindeki yapıların güneşlenme özellikleri üzerindeki etkileri, İstanbul’da alçak konut yerleşimleri ile yüksek ticari binaların kesiştiği Levent bölgesi bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Bu çalışma ile yüksek yapıların yıl boyunca attıkları gölgelerin özellikle yakın binaların güneş erişiminde ciddi azalmalara neden olduğu, çevre binaların güneşlenme özelliklerini nasıl değiştirdiği belirlenmiş ve plansız kentleşmenin doğal kaynaklardan eşit yararlanma ilkesini zedeleyecek sonuçlar da doğurduğu ortaya konmuştur.

Suggestions

The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
A data-driven approach for predicting solar energy potential of buildings in urban fabric
Duran, Ayça; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-7)
Energy-efficient buildings that use clean and sustainable energy sources are urgently needed to reduce the environmental impact of buildings and mitigate climate change in cities. Buildings have great potential in harvesting solar energy by their solar exposure capacity. Developments in PV technologies also encourage the integration of PV systems into architectural applications. However, urban contexts can limit solar energy generation capacity of buildings by shading building envelopes and reducing availab...
The Role of Aerodynamic Modifications in the Form of Tall Buildings Against Wind Excitation
Ilgın, H. Emre ; Günel, Mehmet Halis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Modern tall buildings go higher and higher with the advances in structural design and high strength materials. However, every advance in height comes with a new difficulty. Efficient structural systems, high strength materials, and increased height, result with decrease in building weight and damping, and increase in slenderness. On the other hand, as the height and slenderness increase, buildings suffer from increased flexibility, which has negative effects in wind loading. Flexible structures are affected...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
IMPACT OF PATENT INCENTIVES ON INNOVATION PERFORMANCE OF TECHNOLOGY-BASED FIRMS: THE CASE OF METU TECHNOPARK
İÇİN, İREM; Erdil, Erkan; YALÇINER, UĞUR GÜRŞAD; Department of Science and Technology Policy Studies (2022-7-8)
Technoparks, as an area of innovation, are significant for the development of sustainability of the innovation of technology-based firms within it. Patents are the one of the factors that affect innovation performance of these firms. At this point, the main purpose of the thesis is revealing the actual impact of patent incentives on the innovation performance of technology-based firms. In order to measure the impact, the study field of the thesis is identified as the METU Technopark. The pioneering step of ...
Citation Formats
E. Sakınç and M. Şerefhanoğlu Sözen, “The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 95–106, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_1/95-106.pdf.