Hide/Show Apps

Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi

2010
Aydın, Dicle
Yaldız, Esra
Bu çalışma (1), yapılış amacı dışında günümüz işleviyle yaşamını sürdüren bir kültür varlığının mekânsal performansının ne olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Problem, yeni işlevin mekânsal ve eylemsel gerekliliklerinin saptanması ve varolan mekânların gereksinimlere cevap verme düzeyinin araştırılması olarak ele alınmıştır. Kültür varlığının mekânsal niteliklerinin, verilen işlevin gereksinimleriyle adapte olma düzeyi, binanın günümüz kullanıcılarına uygulanan anketlerle, yapılan gözlem ve görüşmelerle ortaya konulmuştur. Bina performansının yeniden kullanıma adapte edilmiş bir binada, korumanın sürdürülebilir olması amacıyla ele alınması, çalışmayı özelleştiren bir performans yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kültür varlığı niteliği taşıyan ve bugün mimarlar odası - mimar evi olarak kullanılan binanın mekânsal performans (teknik ve işlevsel) değeri ve işlevin gereksinimleriyle mekânların adapte edilebilme düzeyi belirlenerek, verilen işlevin avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Yeniden kullanılan binaların yeni kullanıcılarının/işlevin gereksinimlerine cevap verebilir nitelikte düzenlenmiş olması ve mekân performanslarının kullanıcılar tarafından memnun edici olması işlevin sürekliliği açısından önemli olmaktadır. Yeniden kullanılan binaların mekânsal performanslarının değerlendirilmesi, verilen işlevin sürdürülebilir kılınması için gerekli tedbirlerin alınması anlamında yarar sağlarken, değerlendirme ile yeniden kullanım potansiyeli olan binalarda adaptasyon sürecinde analiz edilmesi gereken bileşenler ve süreç (i) binanın konumu ve işlev uyumu (ii) varolan mekânların organizasyonu ve niteliği, (iii) verilecek işlevin mekânsal gereksinimleri ve (iv) adapte edilebilirlik düzeyinin değerlendirilmesi, olarak belirlenmiştir.