Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids

Download
2010
Erder, Evin
Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Ahi Elvan Camisi, Örtmeli Mescidi, Sabunî Mescidi ve Poyracı Mescidi’lerinin bugünkü fiziksel durumları ile geçmişte ve günümüzde korunmaları için alınmış bulunan önlemler değerlendirilmiş, ve gelecekte yaşamlarının sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için öneriler sunulumuştur. Ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda inşa edilen bu dört tescilli yapı günümüze kadar özgün formları ile mimarî elemanlarını büyük ölçüde korumuşlardır. Bu ahşap direkli, ahşap tavanlı, taş temelli, ve kerpiç ile ahşap duvarlı yapılar, aynı zamanda inşa edildikleri dönemde Anadolu’ya gelen yeni bir yapı geleneğini temsil etmektedirler. 1920’lerden itibaren korunmaya başlanan bu tarihi yapılar farklı şekillerde müdaheleler geçirmiş ve geçmişte çeşitli malzemelerle sıvanmıştır (ör., çimento bazlı ya da toprak bazlı sıvalar). Geçmişte gerçekleştirilen bu koruma müdaheleleri ile varolan fiziksel sorunlar bazen gözle görülebilir olsa da, yapıların özgün malzemeleri üzerindeki pozitif ve/veya negatif etkilerini saptamak çok daha güçtür. Bu çalışma sürecinde, bu amaca yönelik olarak, söz konusu yapılarda tahribatsız bir yöntem ile bir yıl boyunca mikro-klimatik ölçümler alınmış ve veri toplanmıştır. Ankara’nın uzun vadeli meteorolojik verilerine göre, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer haftalık süreler boyunca Tiny tag® Plus data logger’leriyle, her yapıda iç ve dış sıcaklık ve bağıl nem oranları ile ahşap tavanlarının yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür. Ayrıca, her mevsim, her yapıda, sıcaklık ve bağıl nem oranlarının dağılımları m2 bazında ölçülmüş ve en kurak ay olan Temmuz ayı dışında, yapıların iç duvarları ve tavanlarının yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür. Yapıların özgün malzemeleri ile geçmişte ya da günümüzde geçirdikleri koruma müdaheleri görsel olarak ya da var olan yazılı bilgiler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan arşiv belgelerinin incelenmesiyle saptanmıştır. Çalışma sonucunda, bu dört yapının taşıyıcı duvarlarının fiziksel özellikleri ile iç mekanlarındaki malzemelerin tampon etkisi ve bu iki faktörün iç mekanlarındaki mikroklimatik koşullar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, iç mekânlarda bulunan özgün ahşap elemanların ve/veya bezemelerin daha etkili bir şekilde korunabilmeleri için mikroklimatik veriler çeşitli parametrelere göre incelenmiştir. Böylece, iç ortamlarında arzulanan gönencin özgün mimarî elemanlarına zarar vermeksizin sağlanması için gerekli koşullar ile yapıların sürdürülebilir biçimde korunabilmeleri (bakım, önleyici önlemler, restorasyon) için alınan önlemler değerlendirilmiştir. Sonuçta bu dört yapının fiziksel bütünlükleri ile özgünlük değerlerine zarar vermeden gelecekte yaşamlarının sürdürülebilir biçimde korunabilmeleri için alınabilecek önlemler geliştirilmiştir.

Suggestions

Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
INDUSTRIAL ADOPTION OF MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING: AN INVESTIGATION WITHIN THE DEFENCE INDUSTRY
Bayramoğlu, Alitan; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Bioinformatics (2022-1-24)
Increasing competition in contemporary industrial settings drive organizations to unceasingly seek ways to improve the overall quality of their products and services, and the processes followed in order to procure them. Model-Based Systems Engineering (MBSE) has been put forth with promises to remedy shortcomings constituted by legacy document-based engineering approaches. However, for an organization to fully adopt MBSE, it must overcome several human, financial, organizational and technological factors. T...
Active vibration control of smart structures
Ülker, Demet Fatma; Yaman, Yavuz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2003)
The purpose of this thesis was to design controllers by using H^ and yn control strategies in order to suppress the free and forced vibrations of smart structures. The smart structures analyzed in this study were the smart beam and the smart fin. They were aluminum passive structures with surface bonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. The structures were considered in clamped-free configuration. The first part of this study focused on the identification of nominal system models of the smart structure...
Online counseling and ethics: A systematic review of empirical research
PULAT, Metin; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2021-12-01)
This study aims to review empirical studieson ethical issues in online counseling. In line with the criteria of this research, articles were searched in the Web of Science database; empirical research articles that collected data from mental health professionals, published between 2000-2021yearsin psychology and counseling journals and indexed in SSCI were included. Seventeen articles that met the inclusion criteria were found. Nine different ethical issues were discovered according ...
Evaluation of professional development program designed for artistic gymnastics coaches needs
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2016-11-04)
The purposes of this study were to 1) determine coaches’ needs by examining athletes’ sport-related outcomes, 2) develop and implement a professional development program for coaches based on the needs arose, and 3) evaluate the effectiveness of the program implemented. For the first purpose, a valid and reliable measurement toolkit (Vierimaa, Erickson, Côté, and Gilbert, 2012) that measures athletes’ perception of “Competence”, “Confidence”, “Connection”, and “Character” was a...
Citation Formats
E. Erder, “Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th Century Mosques In Ankara: Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 45–66, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/45-66.pdf.