Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis

2012-03-01
Tarkın, Ayşegül
Kondakçı, Esen
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini göstermiştir. Fakat sınıf yönetimine dair özyeterlik düzeyi ile öğretmenlik mesleğini sevme boyutu arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca, bu çalışmadaki bulgular öğretmen özyeterliğinin alt boyutlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun saygı alt boyutu ile anlamlı bir ilişkisi olmadığını göstermiştir. Sonraki araştırmalar için tavsiyeler sunulmaktadır.
Citation Formats
A. Tarkın and E. Kondakçı, “Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis,” pp. 332–341, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86500.