Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis

2012-03-01
Tarkın, Ayşegül
Kondakçı, Esen
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini göstermiştir. Fakat sınıf yönetimine dair özyeterlik düzeyi ile öğretmenlik mesleğini sevme boyutu arasında ilişki bulunmamıştır. Ayrıca, bu çalışmadaki bulgular öğretmen özyeterliğinin alt boyutlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun saygı alt boyutu ile anlamlı bir ilişkisi olmadığını göstermiştir. Sonraki araştırmalar için tavsiyeler sunulmaktadır.
Elementary Education Online

Suggestions

Design of collaborative problem-solving activities with educational robots for middle school students
Güleç, Mustafa; Zahide, Yıldırım; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-12-21)
The purpose of this study was to explore the design of collaborative problem-solving activities in order to solve ill-structured problems in science with educational robots for middle school students. In conjunction with this purpose, a formative research design was followed to investigate the development and implementation process of ill-structured problem-solving activities. Accordingly, problem-solving activities were developed by the help of faculty members in science education and instructional technol...
CLASSROOM MATHEMATICAL PRACTICES OF THE SEVENTH GRADERS ABOUT RATIO AND PROPORTION CONCEPTS
Sözen Özdoğan, Sinem; Akyüz, Didem; Stephan, Michelle; Department of Elementary Education (2023-2-22)
The purpose of this study is to examine the Classroom Mathematical Practices (CMPs) of seventh-grade students with regard to ratio and proportion concepts through the implementation of a specific instructional sequence. The study was conducted using an educational design research methodology and was based on the Classroom Hypothetical Learning Trajectory and related instructional sequence developed by Stephan et al. (2015). The instructional sequence was mainly carried out by an experienced middle-grade mat...
INVESTIGATING INFORMAL MENTORING PROCESS IN TERMS OF ITS POTENTIAL TO SUPPORT STUDENT TEACHER IDENTITY DEVELOPMENT: A CASE STUDY
Fazlıoğlu, Dilek; Çakır, Nur; Department of Educational Sciences (2022-3-11)
This case study aimed to investigate how an informal mentoring relationship among student teachers and mentor teachers has worked to support student teachers’ professional identity development. The study also aimed to explore the potential of the informal mentoring process on student teacher identity development from the perspectives of student teachers and mentor teachers. The study was conducted within the scope of a classroom management course offered at the faculty of education at a well-known publ...
Investigating the factors affecting customer engagement and the influence of customer engagement on brand loyalty in automobile online brand communities
Bayraktar, Pelin; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Information Systems (2022-2-10)
The purpose of this study is to identify the factors affecting customer engagement dimensions in online brand communities (OBCs) and to investigate the intra- and inter-relationships between engagement and loyalty dimensions. In this study, quantitative and qualitative analyses were combined in order to gain an in depth understanding of the issue. Quantitative data were collected via questionnaires from 721 automobile OBC members and analyzed using structural equation modelling (SEM). Then, a semi-structure...
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Citation Formats
A. Tarkın and E. Kondakçı, “Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis,” Elementary Education Online, pp. 332–341, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86500.