Spatial Choices of Middle Classes

Download
2010
Korkmaz Tirkeş, Güliz
Bu yazıda Ankara Çayyolu ve Keçiören’de yerleşik olan iki orta sınıf grubunun mekansal seçimlerinin kıyaslanmasını konu alan bir çalışma temel alınmıştır (Korkmaz Tirkeş, 2007). Söz konusu mekansal seçimler, yerleşilen konut ve mahalle başta olmak üzere, kent mekanında çeşitli yerlerin ve etkinliklerin tüketimini ve kent mekanına yönelik değerlendirmelerini kapsamaktadır. Mekansal seçimlerde ekonomik sermaye farklılığının bilinen etkisi dışında diğer faktörlerin etkisinin araştırılması amacıyla benzer ekonomik refah seviyesinde iki üst orta sınıf grubu kıyaslamaya temel olarak seçilmiştir. Bourdieu’cu kültürel sermaye, sosyal ve sembolik sermayenin orta sınıf farklılaşmasındaki etkisi ve bunlara bağlı olarak seçilen iki grubun Ankara kent mekanında yer seçim, mekansal kullanım ve değerlendirme farklılıkları ele alınmıştır. Sınıf oluşumunda üretim süreçlerinin yanısıra tüketim süreçlerinin etkileri temel alınarak orta sınıf farklılaşmasında ‘beğeni’ kavramının etkisi ve yaşam tarzının ayırt edici özelliği tartışılmış ve mekansal beğeni ve seçimlerin de yaşam tarzının bir sonucu olarak kent mekanının gelişimine ne şekilde etki edebileceği Ankara özelinde ortaya konmuştur. Kent mekanında yapılan ve kentte yaşayanların gündelik yaşam pratiklerine ve seçimlerine dayanan çalışmaların kuram düzeyinde yerel çeşitlilikleri ele almasının önemine de, Ankara ve Türkiye şartlarına özgü kültürel faktörlerin tartışılmasıyla değinilmiştir. Yazının kapsamında çalışmanın bulgularının kısıtlı bir bölümü, çalışmanın yöntemini gereğince açıklamak ve genel sonuçları tartışmak amacıyla verilmiştir. Burada amaç çalışma hakkında verilen genel bilgilerle böyle bir yöntem kullanılarak kent çalışmalarında ne tür bir bakış açısının yakalanabileceğini tartışmaktır.

Suggestions

Comparison of high cultural capital and low cultural capital pictorial household artwork consumers in the upper middle class in Ankara
Demircioğlu, Deniz; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2020-10-11)
The purpose of this research is to understand the differences of the meanings inferred through pictorial household artwork consumption between high cultural capital and low cultural capital consumers in the upper middle class in Ankara/Turkey. I utilized Pierre Bourdieu’s theory of distinction to explain the social status of the consumers depending on their tastes in pictorial household artworks. I tried to understand whether, in the postmodern era, the high arts as objectified cultural capital has los...
Spatial Modelling of Urban Mobility Induced Air Pollution: A Case Study of Istanbul
Şenay Boyacı, Revnak; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Department of City and Regional Planning (2022-11-22)
Air pollution can be defined as the increase of pollutants in the atmosphere to the levels that are harmful to humans, other living organisms and the environment which occurs during production and consumption activities. The problem of air pollution is increasing all over the world as a result of various factors such as drought, topographic conditions, inversion and climatic characteristics, as well as reasons such as population growth in cities, increasing urbanization and industrialization. Similar to the...
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Yılgür, Egemen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-4-12)
Bu metinde Agamben’in biyopolitika ve Wacquant’ın mekânsal damgalama yaklaşımlarının sunduğu analiz araçlarının yardımıyla Hacıhüsrev Mahallesi’nin kriminal bir bölge olarak kodlanması süreci tartışma konusu yapılmaktadır. Çıplak hayat konumuna indirgenmiş homo sacerler olarak peripatetik Roman gruplarına mensup bireylerin yerleştiği Hacıhüsrev mahallesinin, dönemin kitle iletişim araçlarında üretilen popüler suç anlatısının da yardımıyla damgalanarak istisna halinin süreklileştiği bir mekân parçası haline ...
Citation Formats
G. Korkmaz Tirkeş, “Spatial Choices of Middle Classes,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 37–59, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/37-59.pdf.