An Integrated Pedagogy for 1/1 Learning

Download
2010
Gür, Berin F.
Yüncü, Onur
Bu makale, mimarlık eğitiminde “birebir yaparak öğrenme” (1/1 learning) konusunu, “Yaz Yapı Stajı (Arch 190)” kapsamında 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin inşa ettiği Arılı Köyü Bilgisayar İşliği deneyimi üzerinden tartışmaktadır. Bilgisayar İşliği, mimarlık bilgisinin 1/1 yaparak öğrenilmesi, üretilmesi ve paylaşılması süreçlerini kavrasallaştırmak ve tartışmak için bu yazının ana odağını oluşturmaktadır. Burada, Bilgisayar İşliği bir sonuç ürün olarak değil, bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Arılı Bilgisayar İşliği özelinde, 1/1 yaparak öğrenme ‘biçimi işlemlemek’ (processing the form) olarak tanımladığımız bütünleşik pedagojinin deneyimlenmesidir. ‘Biçimi işlemlemek’, Bernhard Hoesli’nin “araç olarak biçim” ve Marc Angélil’in “biçim olarak süreç” olarak tanımladığı iki farklı pedagojiyi bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, biçim neye benzediği (fiziksel/görsel özellikleri) ile değil, mekanı kurgularken nasıl davrandığı başka bir deyişle performansı ile değerlendirilir. Bir tasarım eylemini de ifade eden ‘biçimi işlemlemek’, öğrenme, tasarım ve inşa etme süreçleri arasındaki ilişkinin bütünleştirici bir şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini savunur. Öğrenme, 1/1 yapma eyleminin biçime dönüşmesi ve Bilgisayar İşliği olarak somutlaşması sürecinde gerçekleşmektedir. Bilgisayar İşliği’nde tasarım, inşa etme ve öğrenme süreçlerini ilişkilendirip bütünleştirmek için ortak tek bir strateji geliştirilmiştir: ‘kesitin tekrarlanması’. Kesitin (mekan kurgulama) performansı biçimsel bir araç olarak ele alınmakta; tasarım eylemi olarak ‘tekrar etmek’ ise kesiti her tekrarda farklı bir işleme sokarak mekansal farklılıkların üretilmesine imkan verecek şekilde bütünleşik süreci örgütlemektedir. Farklılaşarak tekrar eden kesit, işliğin inşa edildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer’e ait sınırlı yapı yapma bilgisinin, yerel malzeme (ahşap) ile ürettiği en temel mimari yapı olan Serender kesiti referans alınarak üretilmiştir. ‘Kesitin tekrarlanması’ stratejisi, alternatif bir yaklaşım sunarak yapının temelden çatıya değil, farklılaşarak tekrar eden kesitlerin yan yana getirilmesi ile inşa edilme sürecini düzenlerken öğrencinin öğrenim sürecine aktif katılımını da örgütlemekte; eş zamanlı olarak sürecin farklı aşamalarını (örneğin, çatının ve cephelerin birlikte inşa edilmesi) deneyimlemelerini sağlamaktadır. 1/1 öğrenme kendine özgü araçları ve öğrenim çıktıları olan bir mimarlık eğitimi ortamıdır. Profesyonel mimarlığın bir simulasyonu ve/veya okulda alınan teorik bilginin birebir sahada uygulandığı bir ortam olarak ele alınmamalıdır. ‘Biçimi işlemlemek’ olarak önerdiğimiz bütünleşik pedagoji 1/1 yaparak öğrenmenin kendine özgü doğasına uygun olarak, süreç ve biçim arasındaki hiyerarşik ayrımı ortadan kaldırıp eş zamanlı olarak tasarım ve inşa etme süreçlerinin farklı aşamalarını birebir deneyimleyerek öğrenmeyi sağlamaktadır.

Suggestions

A survey on the system of education at the Middle East Technical University Department of Architecture, 1956-1980
Uysal, Yüksel Yeşim; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980. The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country. The education in the Department of Architecture not only formed its s...
Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis; Ferrer-Ribera, Carmen; Alapont-Ramon, José Luis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This article provides investigation details of teaching architectural design as a fundamental part of the architectural discipline. This line of research delves into learning about the most creative action of the architectural production process, design, taking into account that creativity must be complemented by disciplinary training that combines both theoretical knowledge and practical skills. Considering these observations, this text provides information about the experience accomplished by four teacher...
The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters In The Early Design Stage
Yazıcı, Sevil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
The paper aims to present a model that generates a framework for incorporating different types of performance issues into the conceptual design to improve the decision-making process of students by extracting only the critical parameters and demonstrate its applicability in the context of architectural education. The proposed Performance-based Interlinked Model (PBIM) seeks to address the question of whether design and performance parameters can be evaluated together in the early design stage, where concept...
An intelligent security architecture for sdn-assisted iot networks
Demirpolat, Ahmed; Angın, Pelin; Department of Computer Engineering (2021-1-26)
The rise of the Internet of Things (IoT) paradigm in the past decade has had a significant impact on all aspects of our lives through the many use cases it has made possible, including smart farming, smart homes, and remote healthcare services, among many others. While the number of smart devices and utilization scenarios aimed at supporting them grow exponentially, the large attack surface created by the interconnectivity of millions of these devices is a concerning aspect that needs to be addressed with i...
An assesment of on-line instructor: a case study for an effective e-learning instructor from e-learners' perspectives
Kanar, Fatma; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
The purpose of this study was to investigate the characteristics of a qualified e-learning instructor from e-learners’ perspectives by submitting a questionnaire to e-learners of “CSIT444-Online Web Design” course offered through the means of distance learning at the Eastern Mediterranean University. The study explored online instructor’s administrative support, instructional competency, proficiency in applying the systems used in the course, in other words, technical knowledge and skills and on-line instru...
Citation Formats
B. F. Gür and O. Yüncü, “An Integrated Pedagogy for 1/1 Learning,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 83–94, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/83-94.pdf.