A Comparative Analysis of Entry to Home Ownership Profiles: Turkey and the Netherlands

Download
2010
Sarıoğlu Erdoğdu, G. Pelin
Merkezi konut politikalarının hemen hiç olmadığı bir ortamda yaşanan hızlı kentleşme, Türkiye’ye özgü bir mülkiyet deseninin oluşmasına neden olmuştur: Ev sahipliği % 64.16 oran ile en yaygın mülkiyet türü iken, tamamı özel olan kiralık kesim, stoğun % 28.01’ini kapsamaktadır. Konut finansman sisteminin 2007’ye kadar var olmayışı ve uygulanan yetersiz konut politikaları sonucunda serbest piyasa mekanizması konut stoğunun üretiminde önemli yer tutmuştur. Hollanda’da ise, ev sahipliği ve kiracılık birbirini daha iyi tamamlayan iki mülkiyet biçimi olarak konut sisteminde yer almaktadır. Ülke, kentleşme sürecini Türkiye kadar kısa sürede yaşamamış ve gecekondu gibi kaçak yapılaşma biçimlerine pek rastlanmamıştır. Bu nedenle, konut politikalarının başarıyla uygulanması da lanaklı olabilmiştir. Görece daha iyi olan makro ekonomik koşullar ve düşük enflasyon oranları, Türkiye’de olduğu gibi yüksek ev sahipliği tutkusuna yol açmamıştır. Konut sistemi ,düşük gelir grupları için kamu kiralık kısım (% 35-37), düzensiz ancak orta gelire sahip hanehalkları için özel kiralık kısım (% 10), ve sabit ve yüksek gelir gruplarının kendi konutlarında oturmasına (% 56) olanak veren konut sunumları geliştirmiştir. Konut sistemleri değişik dönem ve mekanlarda farklı mülkiyet biçimlerini özendirebilir. Ülkenin sosyo-ekonomik koşulları ve politikalar, farklı ev sahipliğine erişim modlarını ortaya çıkarır. “Ev sahipliğine geçiş profilleri (ESGP)” olarak gruplanabilecek bu temel profiller, bu makalede, hanehalklarının ev sahibi olmak için izlediği ana erişim yolları olarak tanımlanmıştır. ESGP’lerin tespiti için konut sistemleri açısından birbirinden oldukça farklı iki ülke; Türkiye ve Hollanda arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırladığı “Hanehalkı Bütçe Anketi” ve Hollanda Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı’nın “Konut Talebi Anketi” hamverileri kullanılmakdatır. Araştırma sonuçlarına göre, ulusal sosyo-ekonomik koşullar ve konut politikaları hanehalklarının mülkiyet tercihlerinde etkili olmaktadır. Saptanan profilLer, her iki ülkede ev sahipliğine geçiş süreci dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır. Daha verimli konut politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için konut piyasasındaki dinamiklerin ve süreci etkileyen etmenlerin incelenmesi gerekmektedir. Saptanan ESGP’ler Türkiye için görece etkisiz konut politikalarını yansıtmıştır: Bu ESGP’ler genellikle serbest piyasada gelişen bireysel çabalar şeklindedir. Hollanda için bulunan ESGP’ler ise konut sisteminde merkezi role sahip güçlü devlet müdahalelerinin etkisini açıkça ortaya koymuştur.

Suggestions

The Link between Structural Quality Indicators in Pre-primary and PISA Science Literacy Skills: A Cross-Country Comparison
Buldu, Elif; Olgan, Refika (2020-06-01)
The main aim of this study was to make a comparison across distinct countries to investigate the relationship between several quality indicators in pre-primary education and children’s subsequent science competency in the Program for International Student Assessment (PISA) between 2000-2015 years. The cross-national indicators that were used were obtained from previous records, including public and private expenditure, pupil-teacher ratio, enrollment rate, duration, age of beginning in pre-primary education...
A comparative study on the perceptions of EFL instructors and students regarding the characteristics of an effective EFL instructor
Çalışkan, Melike; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
The purpose of this sequential explanatory mixed methods study is to investigate the differences between the perceptions of instructors and students about the characteristics of an effective EFL instructor and to find out how these characteristics have changed recently. Behaviors, beliefs, attitudes of the instructors, preferred teaching styles and the actions that they take have a vital role in encouraging the learning. Explanatory-sequential mixed method approach was utilized to collect data from the inst...
A numerical study on MHD mixed convection flow with a solid body
Bozkaya, Canan(2014-12-31)
Bu projede, kare kesitli bir oyuk içerisinde, dışarıdan uygulanan manyetik alan etkisinde olan magnetohidrodinamik (MHD) birleşik (doğal ve zorlanmış) konveksiyonla ısı transferi ve laminer akış sayısal olarak incelenecektir. Oyuğun karşılıklı iki kenarı farklı sıcaklıklara maruz kalırken, diğer kenarları yalıtımlıdır ve bir kenarı hareketli olarak alınmaktadır. Ayrıca, oyuğun içine kare şeklinde bir blok yerleştirilerek, bu engelin oyuktaki birleşik konveksiyon ısı transferine etkileri araştırılacaktır. İ...
Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
A Path-Analytical Investigation of Perceptual Learning Styles, Future Self-guides and L2 Motivation
Demir Ayaz, Aycan (2022-4-01)
Algısal Öğrenme Stilleri, Geleceğe Yönelik Benlik, Dil Öğrenme Motivasyonu ve Dil ÖğrenmeBaşarısının Yol Analizi İncelemesiÖzet: Birçok çalışma görsel ve işitsel öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ideal ve beklenen yabancıdil benliklerini güçlü bir şekilde görselleştirebildiklerini ve bunun da dil öğrenme motivasyonlarını vebaşarılarını olumlu bir şekilde etkilediği ortaya koymuştur. Bu çalışma da algısal öğrenme stilleri,geleceğe yönelik benlikler, görselleştirme becerisi, yabancı dil öğrenme motivasyon...
Citation Formats
G. P. Sarıoğlu Erdoğdu, “A Comparative Analysis of Entry to Home Ownership Profiles: Turkey and the Netherlands,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 95–124, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/95-124.pdf.