A Path-Analytical Investigation of Perceptual Learning Styles, Future Self-guides and L2 Motivation

Download
2022-4-01
Algısal Öğrenme Stilleri, Geleceğe Yönelik Benlik, Dil Öğrenme Motivasyonu ve Dil ÖğrenmeBaşarısının Yol Analizi İncelemesiÖzet: Birçok çalışma görsel ve işitsel öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ideal ve beklenen yabancıdil benliklerini güçlü bir şekilde görselleştirebildiklerini ve bunun da dil öğrenme motivasyonlarını vebaşarılarını olumlu bir şekilde etkilediği ortaya koymuştur. Bu çalışma da algısal öğrenme stilleri,geleceğe yönelik benlikler, görselleştirme becerisi, yabancı dil öğrenme motivasyonu ve başarı arasındakietkileşimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, sadece tek yönlübağlantıları değil, değişkenler arasındaki çok yönlü bağlantıları da yol analizi ile analiz etmeyiamaçlamıştır. Bu bağlamda, birden fazla ölçek bir araya getirilerek nicel bir araştırma deseniyürütülmüştür. Araştırma verileri Türkiye'deki yabancı dil olarak İngilizce öğrenen üniversiteöğrencilerinden toplanmıştır. Bulgular, görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerinin dil öğrenmemotivasyonu ve başarısı üzerinde önemli etkiler yaptığını ve görselleştirme becerisi ve geleceğe yönelikbenliklerin bu etkilere aracılık ettiğini göstermiştir. Geleceğe yönelik benliklerin dil öğrenmemotivasyonu üzerindeki olumlu etkilerine ilaveten dil öğrenme başarısı üzerinde hem doğrudan hemde dolaylı etkileri olduğu görülmüştür. Yabancı dil öğrenme başarısının büyük ölçüde dil öğrenmemotivasyonuna ve gerçek yabancı dil benliğine bağlı olduğu verilerle ortaya koyulmuştur. Bu bulgularadayanarak çeşitli öğrenme stili tercihlerine değinilmesi, öğrencilere görselleştirme becerisi eğitimiverilmesi ve onlar için olumlu bir akademik benlik kavramı oluşturulması önerilmiştir. Yabancı dileğitimi müfredatında bu amaçlar doğrultusunda yapılacak revizyonların da etkili olabileceğidüşünülmektedir.
Novitas-Royal

Suggestions

A comparative case study on the manifestation of the five disciplines of a learning organization in the english language preparatory programs of two higher education institutions
Erişken Sertdemir, Yelda; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2007)
This comparative case study aimed to explore the elements that align with Senge’s framework of the Learning Organization, comprised of the disciplines of Personal Mastery, Shared Vision, Mental Models, Team Learning, and Systems Thinking, in the English Language Preparatory Programs of two selected higher education institutions to determine what characteristics of a learning organization they possess. In this study, qualitative case study method was employed. The study was conducted in two organizations, on...
A study on motivation and anxiety for english language learners
Mutlu, Merve; Seferoğlu, Gölge (null; 2018-04-07)
Since scholars have discovered the importance of affective factors for language acquisition, anxiety and motivation has been frequently investigated in order to find how these concepts influence the success of a language learner. This study aims to investigate how the anxiety level and motivation level would affect the language learning process of a learner related to the learner’s gender, language proficiency level and major of study. The study was conducted in a School of Foreign Languages in a state univ...
Examining Cognitive Creativity as an Individual Difference in Second Language Acquisition
Pıpes, Ashleıgh Carter(2017-12-31)
This study examines cognitive creativity as an individual difference and its role in processes and outcomes of second language acquisition. The study explores relationships between participants’ creativity, as measured by the Torrance Test of Creative Thinking, and their course grades, narrative structure use, and communication strategy use.
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
A cross Age Study of Elementary Students Motivation towards Science Learning
Güvercin, Özge; Öztekin, Ceren; Sungur, Semra (2010-01-01)
The purpose of this study was to investigate the effect of grade level and gender on elementary school students motivation towards science learning A total of 2231 sixth and eight grade students participated in the study Data were collected through Students Motivation towards Science Learning Questionnairc Two way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was conducted to examine the effects of grade level and gender on student motivation e self efficacy science learning value achievement goal and performa...
Citation Formats
A. Demir Ayaz, “A Path-Analytical Investigation of Perceptual Learning Styles, Future Self-guides and L2 Motivation,” Novitas-Royal, vol. 16, no. 1, pp. 1–19, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101058.