'Aesthetics' Of Aesthetics: Aesthetic Question In Architectural And Urban Discourses

Download
1981
Teymur, Necdet
Özellikle sanat dallarında kullanılagelen 'estetik', 'güzellik' ve 'yapıt' gibi kavramlar 'estetik söylemi' diyebileceğimiz ve belirli dalların sınırlarını aşabilen bir söylemi oluştururlar. Kendini türlü nedenlerle bir 'sanat' olarak görmek ve göstermek isteyen mimarlık (ve daha az ölçüde planlama) eylemi sanat söyleminden çok etkilenmiş durumdalar. Tüm bu söylemler 'estetik boyut', 'estetik değer' ve 'estetik nitelik' gibi tanımı ve ölçütü olmıyan bir dizi varsayıma dayanarak insan yapısı nesneleri kendilerine göre sınıflar, eler, ekler, yüceltir, ve bunu yaparken de uygun görmediği nesneleri, nesne türlerini, sorun ve ilişkileri, özellikle toplumsal/ ekonomik boyutu, yok varsayabilirler. Mimarlık ve kentsel söylemlerin nesneleri görsel yada duysal hiç bir sanat dalıyla karşılaştırılamıyacak kadar tarih, toplum ve üretim eylemleriyle ilişkili, karmaşık vede salt görünüşe, göze ve beğeniye göre değerlendirilemiyecek kadar somut ve teknik nesneler. Yapı ve kentsel sorunların salt görünen yanlarının konu yapıldığı söylemler de, özellikle somut, bilimsel ve çözümsel yöntem ve sorunsallardan da yararlanmıyorlarsa, spekülatif, yetersiz ve yanıltıcı olabilirler. Yazıda 'estetik söylemi'nin dayandığı bilgikuramsal ve düşünsel varsayımlar ele alınmakta, bu söylemin toplumsal, bilimsel ve kurumsal ilişkilerine değinilmekte'. Ancak bu yazının özelliği estetik sorununa 'yeni' bir tanım yada yaklaşım getirmesinden çok bu sorunun sorunsalını çözümleyerek mimarlık ve planlama söylemlerinin bunlardan etkilenmesinin olumsuz yanlarını belirtmesinde. Belirtilmesi gerekli bir nokta da şu: nesnelerin 'estetik söylem'den kurtulmasını savunmak ve görsel algının sınırlarını belirtmek ne 'güzellik' denen bir şeye inanmama, ne de görsel algının önemsiz olduğuna inanma anlamına gelmez. Algı ve duyularımız bilgiyle destekli ve ideolojik kalıpların farkında olduğu sürece mimarlık ve kentsel olguların her yönü zengin bir biçimde anlaşılabilir. Kavram, bilgi ve söylem düzeyindeki duyarlılığımız ve çalışmalarımız böyle bîr 'İnanç'tan kaynaklanıyor.

Suggestions

Understanding collaborative action in emergent work ecosystems: makerspaces
Keklik, Özcan; Bakırlıoğlu, Yekta; Department of Industrial Design (2021-9)
As the design problems confronted are getting more complex, the necessity of different expertise becomes inevitable for comprehensive design solutions which indicate the importance of forming teams with professionals from diverse disciplines. With the emergence of collaborative teams, the importance of working frames has become prominent, and collaborative working frames have been introduced, namely interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. These working frames determine the type and leve...
Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi
Değerli, Mustafa; Kaygan, Pınar (CEUR-WS; 2016-11-04)
Sistem projelerinde başarılı olunabilmesi için disiplinlerarası ve bazen de disiplinlerötesi bir yaklaşım ve işbirliği gerekmekte ve bu projelerde özellikle elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sistem projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test fazlarında elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri, sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir husu...
Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Kuban, Nurdan; Kahya, Yegan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda iste...
İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları
Sayım, Kadire Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede çokuluslu şirketlerin doğrudan sermaye yatırımı yaptıkları ülkelerdeki yönetimsel politika ve uygulamaları yönünden ‘yenilikçiliği’ irdelenmiştir. Bu amaçla Amerikan sermayeli firmaların merkezlerinde geliştirip Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerine aktardıkları insan kaynakları (ĐK) yönetimi alanındaki ‘yenilikçi’ politika ve uygulamaları araştırılmıştır. Yönetimsel politika aktarımında en önemli etkenler olan ulusal iş sistemleri ve bu bağlamda ülkeler arasındaki ‘üstünlük’ ve iş sist...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Citation Formats
N. Teymur, “‘Aesthetics’ Of Aesthetics: Aesthetic Question In Architectural And Urban Discourses,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 77–96, 1981, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1981/cilt07/sayi_1/77-96.pdf.