'Aesthetics' Of Aesthetics: Aesthetic Question In Architectural And Urban Discourses

Download
1981
Teymur, Necdet
Özellikle sanat dallarında kullanılagelen 'estetik', 'güzellik' ve 'yapıt' gibi kavramlar 'estetik söylemi' diyebileceğimiz ve belirli dalların sınırlarını aşabilen bir söylemi oluştururlar. Kendini türlü nedenlerle bir 'sanat' olarak görmek ve göstermek isteyen mimarlık (ve daha az ölçüde planlama) eylemi sanat söyleminden çok etkilenmiş durumdalar. Tüm bu söylemler 'estetik boyut', 'estetik değer' ve 'estetik nitelik' gibi tanımı ve ölçütü olmıyan bir dizi varsayıma dayanarak insan yapısı nesneleri kendilerine göre sınıflar, eler, ekler, yüceltir, ve bunu yaparken de uygun görmediği nesneleri, nesne türlerini, sorun ve ilişkileri, özellikle toplumsal/ ekonomik boyutu, yok varsayabilirler. Mimarlık ve kentsel söylemlerin nesneleri görsel yada duysal hiç bir sanat dalıyla karşılaştırılamıyacak kadar tarih, toplum ve üretim eylemleriyle ilişkili, karmaşık vede salt görünüşe, göze ve beğeniye göre değerlendirilemiyecek kadar somut ve teknik nesneler. Yapı ve kentsel sorunların salt görünen yanlarının konu yapıldığı söylemler de, özellikle somut, bilimsel ve çözümsel yöntem ve sorunsallardan da yararlanmıyorlarsa, spekülatif, yetersiz ve yanıltıcı olabilirler. Yazıda 'estetik söylemi'nin dayandığı bilgikuramsal ve düşünsel varsayımlar ele alınmakta, bu söylemin toplumsal, bilimsel ve kurumsal ilişkilerine değinilmekte'. Ancak bu yazının özelliği estetik sorununa 'yeni' bir tanım yada yaklaşım getirmesinden çok bu sorunun sorunsalını çözümleyerek mimarlık ve planlama söylemlerinin bunlardan etkilenmesinin olumsuz yanlarını belirtmesinde. Belirtilmesi gerekli bir nokta da şu: nesnelerin 'estetik söylem'den kurtulmasını savunmak ve görsel algının sınırlarını belirtmek ne 'güzellik' denen bir şeye inanmama, ne de görsel algının önemsiz olduğuna inanma anlamına gelmez. Algı ve duyularımız bilgiyle destekli ve ideolojik kalıpların farkında olduğu sürece mimarlık ve kentsel olguların her yönü zengin bir biçimde anlaşılabilir. Kavram, bilgi ve söylem düzeyindeki duyarlılığımız ve çalışmalarımız böyle bîr 'İnanç'tan kaynaklanıyor.

Suggestions

Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Kuban, Nurdan; Kahya, Yegan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda iste...
How uniqueness is understood among international students in Turkey?
Demir, S; Atabey, Cemile Müjde; Öner Özkan, Bengi (null; 2018-11-17)
Although the literature on uniqueness has emphasized that it is unique to the Western culture, recent studies have indicated that the need for uniqueness is getting more familiar to the Eastern culture. The current study aimed to get a deeper understanding of uniqueness by investigating the concept among international students. Primarily, the perception and evaluation of uniqueness by participants from other cultures is investigated. The data were collected from seven international undergraduate students st...
THE STUDY OF TERF DEBATE IN THE CONTEXTS OF US, UK & TURKEY & THE EMBRACEMENT OF INTERSECTIONAL FEMINISM FOR RECONCILIATION PROPOSAL
Tanrıver, Pınar; Alpan, Başak Zeynep; Department of Political Science and Public Administration (2022-7-18)
This study examines the relationality of the trans-exclusionary radical feminism (TERF) debate, which has become the focus of contemporary feminist literature with intersectional feminism. After the introduction of the term, “TERF” in 2008, the debate on trans-exclusion has flared up and pushed feminist actors into a significant polarisation. At the same time, the trans-exclusionary legal and structural changes made by states, institutions and organisations worldwide caused the gap between the parties to wi...
INDUSTRIAL ADOPTION OF MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING: AN INVESTIGATION WITHIN THE DEFENCE INDUSTRY
Bayramoğlu, Alitan; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Bioinformatics (2022-1-24)
Increasing competition in contemporary industrial settings drive organizations to unceasingly seek ways to improve the overall quality of their products and services, and the processes followed in order to procure them. Model-Based Systems Engineering (MBSE) has been put forth with promises to remedy shortcomings constituted by legacy document-based engineering approaches. However, for an organization to fully adopt MBSE, it must overcome several human, financial, organizational and technological factors. T...
A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor
Medeiros Ribeiro, José Duarte; Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu; Duarte, João Santos (2020-11-01)
Eski zamanlardan bu yana gelen sembol ve anlatılarla üzüm, nihai ürünlerinden olan şarabı saran kutsallık ve kâfirlik ikilemi sebebiyle diğer tarımsal ürünlerden ayrılır. Üzüm ve şarap üretimi toplumların mirasına dair çeşitli anlamlara sahiptir ve bu kalıt bir ülkenin doğduğu toprakların özelliklerini ve zenginliğini taşır. Çalışmada, üzüm ve şarabın Anadolu’daki antik kökenlerinden modern Türkiye’ye kadar uzanan tarihsel bir incelemeden sonra, Ankara ve bölgesinin bağları, üzüm ve şarap üretim mirası konu...
Citation Formats
N. Teymur, “‘Aesthetics’ Of Aesthetics: Aesthetic Question In Architectural And Urban Discourses,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 77–96, 1981, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1981/cilt07/sayi_1/77-96.pdf.