A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor

2020-11-01
Medeiros Ribeiro, José Duarte
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu
Duarte, João Santos
Eski zamanlardan bu yana gelen sembol ve anlatılarla üzüm, nihai ürünlerinden olan şarabı saran kutsallık ve kâfirlik ikilemi sebebiyle diğer tarımsal ürünlerden ayrılır. Üzüm ve şarap üretimi toplumların mirasına dair çeşitli anlamlara sahiptir ve bu kalıt bir ülkenin doğduğu toprakların özelliklerini ve zenginliğini taşır. Çalışmada, üzüm ve şarabın Anadolu’daki antik kökenlerinden modern Türkiye’ye kadar uzanan tarihsel bir incelemeden sonra, Ankara ve bölgesinin bağları, üzüm ve şarap üretim mirası konu edilmektedir. Bağ kelimesi, sadece üzüm bağını değil, aynı zamanda bir kent ve üzüm mirası arasındaki giderek kopan bağları metaforik olarak anlatmaktadır.Yetmiş yıl öncesine kadar bağlarla çevrili olan ancak bugün, bağ mekânlarını ve kültürünü büyük ölçüde yitirmiş olan Ankara kenti, bağları ve bağ evleri, şarap üretim ve eğitim birimleri (Atatürk Orman Çiftliği, Yüksek Ziraat Enstitüsü, şaraphaneler), ve ilçeleri (Kalecik, Akyurt) üzerinden incelenmektedir. Temel amacı Ankara ve bölgesinin kültürel ve mekânsal tarihini, daha önce bahsedilen bağlamda çalışılmamış bir çerçeve ve yöntemle tartışmak olan çalışma, Ankara’da üzümün mirasının zenginliği ve bozuma uğraması süreçleri içerisinde aktörler, ağlar ve politikaları çözümlemektedir. Bu başlıklar altında ele alınan üzüm ve şarap üretim kapasiteleri, doğal ve kırsal potansiyellerin değerlerinin de gösterdiği gibi, bir zamanlar Engürü (Farsça’da üzüm) olarak anılan kentin artık bu isimle yaşamadığını bir kere daha gözler önüne sermektedir.
Journal of Ankara Studies

Suggestions

Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme
Ay, Betül; Hekimoğlu, Eylül Ceren; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Korku filmleri, kişilerin bilinçdışı kaygılarını, bulunduğu toplum ve dönem dahilinde somutlaştırarak izleyicide korku duygusunu uyandırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yaratılan bu duygunun sahici bir deneyim gibi hissettirilebilmesi adına, izleyicide gerçek ve gerçeklik arasındaki sınırı bulanıklaştıran çeşitli teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Öyleyse, en temel kaygıları sahici bir şekilde işledikleri halde, korku filmlerini birçok insan için çekici kılan faktörler nelerdir? Bu sorudan ha...
Analysis of Online and In-Store Clothes Shopping Experiences Taking a User Journey Approach
Yılmaz Ünlü, Zeynep; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2022-1)
In parallel to advancements in information and communication technologies (ICT), shopping has evolved as one of the most commonly carried out daily activities in people's lives. Different ways of shopping have emerged leading to reshaping shopping experiences. The research presented in the thesis particularly focuses on the changes in online and in-store clothes shopping experiences along with people's shopping channel and medium preferences. Therefore, after reviewing the literature, two-phase fieldwork is...
A DEFENSE OF MEANING ELIMINATIVISM: A CONNECTIONIST APPROACH
Toy, Tolgahan; Grünberg, David; Department of Philosophy (2022-3)
The standard approach to model how human beings understand natural languages is the symbolic, compositional approach according to which the meaning of a complex expression is a function of the meanings of its constituents. In other words, meaning plays a fundamental role in the model. In this work, because of the polysemous, flexible, dynamic, and contextual structure of natural languages, this approach is rejected. Instead, a connectionist model which eliminates the concept of meaning is proposed.
'Aesthetics' Of Aesthetics: Aesthetic Question In Architectural And Urban Discourses
Teymur, Necdet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1981)
Özellikle sanat dallarında kullanılagelen 'estetik', 'güzellik' ve 'yapıt' gibi kavramlar 'estetik söylemi' diyebileceğimiz ve belirli dalların sınırlarını aşabilen bir söylemi oluştururlar. Kendini türlü nedenlerle bir 'sanat' olarak görmek ve göstermek isteyen mimarlık (ve daha az ölçüde planlama) eylemi sanat söyleminden çok etkilenmiş durumdalar. Tüm bu söylemler 'estetik boyut', 'estetik değer' ve 'estetik nitelik' gibi tanımı ve ölçütü olmıyan bir dizi varsayıma dayanarak insan yapısı nesneleri kendil...
Comparison of high cultural capital and low cultural capital pictorial household artwork consumers in the upper middle class in Ankara
Demircioğlu, Deniz; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2020-10-11)
The purpose of this research is to understand the differences of the meanings inferred through pictorial household artwork consumption between high cultural capital and low cultural capital consumers in the upper middle class in Ankara/Turkey. I utilized Pierre Bourdieu’s theory of distinction to explain the social status of the consumers depending on their tastes in pictorial household artworks. I tried to understand whether, in the postmodern era, the high arts as objectified cultural capital has los...
Citation Formats
J. D. Medeiros Ribeiro, D. Cihanger Medeıros Rıbeıro, and J. S. Duarte, “A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor,” Journal of Ankara Studies, vol. 8, no. 2, pp. 215–251, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://jag.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_8_2_215_251%5BA%5D.pdf.