Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları

Download
2016-6-1
Kuban, Nurdan
Kahya, Yegan
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda istenilen düzeyde koruma ve restorasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi beklenemez. Geçmişte usta-çırak sistemleriyle nesilden nesile aktarılan geleneksel yapı zanaatları ve mimari koruma yöntemleri, günümüzde bir mesleki ve teknik eğitim alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu alanda Türkiye’deki örgün eğitim program sayısının büyük bir hızla artmasına rağmen, mesleki ve teknik eğitimde hedeflerin gerisinde kalınmıştır. Mesleki ve teknik eğitim, eğitim-sanayi-istihdam ilişkilerini temel alan bir modeldir, ancak günümüz koşullarında söz konusu sektörler arası ilişki yeterli düzeyde geliştirilememektedir. Bu sorunun giderilmesi ve kalifiye usta / ara eleman yetiştirilmesine ilişkin çözüm arayışları iki ayrı koldan sürmektedir. Bir yandan mesleki öğretim kurumlarında sunulan eğitimlerin geliştirilmesine ilişkin projeler gündeme gelirken, diğer yandan ise çeşitli kurslar aracılığıyla koruma konusunda yaygın eğitimle ara eleman yetiştirme çabaları devam etmektedir. Çalışma kapsamında, mimari korumaya yönelik Türkiye’de uygulanan ve süreklilik eğilimi gösteren yaygın eğitim çalışmaları olarak Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği’nin (KOREFD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetleme Bürosu’nun (KUDEB) ve Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL) girişimleri ele alınacak; süreçlerde hedef kitleye, sertifikalandırmaya, yerel niteliklere ve sürdürülebilirliğe ilişkin yaşanan sorunlar belirlenecek; yaygın eğitimlere ilişkin uluslararası örneklere değinilecek ve Türkiye’de mimari koruma alanında yaygın eğitimin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilecektir.

Suggestions

Mapping Uncertainty for Risk and Opportunity Assessment in Projects
Qazi, Abroon; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (Informa UK Limited, 2019-01-01)
Risk management is deemed as a critical process toward achieving the objectives of any project. A number of tools and techniques have been developed to help project managers reduce the risk involved in complex projects as risk is generally perceived as a negative event. However, uncertainty, which may lead to risk events may well result in opportunities. With the main aim of managing both risk and opportunity within an interdependent setting of interacting project uncertainties, we present a new thinking, c...
Innovation Center Proposal in the Context of Sme’s and Problems in Turkish Industry
Gürsu, Hakan (null; 2018-12-26)
Günümüzde ülke sanayisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’ler küresel rekabet edilebilirlikleri, ülke ekonomisine katma değer sağlamaları ile ülke sanayisinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ürün odaklı, verimlilik artışı sağlayan üretim stratejileri uygulanmaktadır. Bilim, teknoloji ve tabanlı çalışmalarda etkin ve aktif olamayan işletmelerin nitelikli ürüne ulaşmamaları bölgesel ve ülke kalkınmasında hedeflenen gelişmenin yakalanaması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de 500.000’nin üs...
Formulation and solution of an optimal control problem for industrial project control
Schmidt, Klaus Verner (Springer Science and Business Media LLC, 2019-09-15)
n this paper, we consider the monitoring and control of industrial projects that are performed by executing different activities within a given time duration. Hereby, it is desired to apply project control to each activity in order to avoid unexpected deviations in the project cost, respecting that the amount and cost of project control needs to be limited. We model the general setting of industrial project control as an optimal control problem with the goal of maximizing the cost reduction (savings) when a...
Intercultural Sensitivity Levels of Prospective Teachers
Özbek, Özlem Yeşim; Taneri, Pervin Oya (null; 2019-10-20)
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konu...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
Citation Formats
N. Kuban and Y. Kahya, “Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 147–167, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2016/cilt33/sayi_1/147-167.pdf.