Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi

Download
1978
Karabey , Haydar
Dünya ekonomik ve politik sistemi içinde "gelişmekte olan ülke" genel tanımına uyan yapısı ile ülkemiz kendine seçtiği kısmen planlı özel girişimci modele uygun bir yer aramakta ve bu model içinde gelişme çabasını sürdürmektedir. Seçilen gelişme modelinin karmaşık ve çelişkili yapısının tüm kurumlara olduğu gibi, ülke fiziksel yapısına da yansıdığı gözlenmektedir. Dengesiz yatırımlar ve bağımlı sanayileşmenin getirdiği plansız ve eşitsiz büyüme, kentsel alanlarda yığılışma, kırsal alanlarda verimsiz üretim, tüm kaynakların düzensiz kullanımı sonunda; bir yandan büyüme, nitel ve nicel açıdan ülke düzeyine ve toplum katlarına yaygınlaşamazken, diğer yandan insan varlığı ve doğal kaynaklar kısıtlı amaçlar ve gruplar yararına sömürülerek kullanılmakta, "çevre" insanca niteliğini yitirmiş dengesiz bir ortama dönüşmektedir. Durum kısaca, var olan dengesizlikleri arttırıcı bir kaynak tüketimi olarak tanımlanabilir. Bu gerilim sürecinde tüm sağduyulu düşüncenin ortaya attığı sav, büyümeyi dengeli olarak tüm ülke düzeyine yaymak ye üretimden eşit pay dağıtarak dengesizlikleri gidermek, kısaca gelişmeyi toplum kalkınması amacına dönük olarak sürdürmektir. Aslında devlet benimsenen sistemde bile, planlı yol gösterici, önerici, vaz geçirici ve yatırımlara katılıcı olarak tanımlanan görevini kararlı olarak yerine getirmemektedir. Bu çalışmada ülke düzenleme kavramına, doğal birim açısından yaklaşılmakta ve üç tarafı denizle çevrili ülkemizin düzenlenmesine veri oluşturacak önemli doğa ve insan kaynakları ile kıyı mekânı ele alınmaktadır. Üzerinde yaşayan büyük nüfus ile, güçlü bir veri oluşturan kıyı mekânının bu düzenlemeye etkin olarak katılması gereği ortaya konulmakta, alabildiğine tüketildiğinde onarılmaz kayıplara uğrayan, planlı kullanıldığında ise mevcut üretim ilişkilerinde bile karar vericileri tatmin edecek, çok ve çabuk verim oluşturan bir potansiyele sahip öncelikli eylem alanı olarak ortaya atılmaktadır. Öte yandan bu çalışmada, dünyada yakın dönemde sık sık yinelenen doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirlenmesi sorunları, gelişmekte olan bir Ülke açısından, bu mekân üzerinde irdelenmektedir.

Suggestions

Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
An investigation of how language teachers develop their online teacher identity
Kaçakoğlu, Cansu; Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-1-07)
This qualitative case study aimed to investigate how English language teachers develop their online teacher identities during the emergency remote teaching utilizing Yazan’s (2018) theoretical framework as a lens. The primary source of data was collected through two different semi-structured interviews of 10 English language teachers who were working at a private secondary school. Data were triangulated through semi-structured interviews of internal observers and document analysis. All data were audio-recor...
An Investigation of Returns to Insider Transactions Evidence from the Istanbul Stock Exchange
Çağdaş, Tahaoğlu; Güner, Zehra Nuray (2011-01-01)
In this paper, the return performance of insiders of companies listed on the Istanbul Stock Exchange (ISE) from their open market transactions and that of uninformed investors (outsiders) following insider transactions announced to the public are examined by using a portfolio approach. It is found that, depending on the affiliation of the insider with the company, abnormal returns from their sale transactions last over longer periods than their purchase transactions. Furthermore, outsiders can also earn abn...
The effect of cooperative learning approach based on conceptual change conditions on students understanding of chemical equilibrium
Bilgin, İbrahim; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
The purpose of this study was to investigate the effects of the cooperative learning approach based on conceptual change conditions over traditional instruction on 10th grade students' conceptual understanding and achievement of computational problems related to chemical equilibrium concepts. In addition, the effects of students' performance in small group work on the students' conceptual understanding and achievement of computational problems related to chemical equilibrium was investigated. mThe subjects ...
Investigation of the Effect of Peer-Led Team Learning Model on University Students’ Exam Achievement in General Chemistry
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
The purpose of this study is to compare freshmen engineering students’ exam achievement in general chemistry course using peer-led team learning model and traditional instruction and to investigate the effect of the methods on different achieving level students. A total of 128 students who were instructed by the same professor participated in the study. Both in PLTL and traditional class consisted of different engineering disciplines. Throughout the semester, PLTL model was implemented in the experimental...
Citation Formats
H. Karabey, “Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 91–116, 1978, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1978/cilt04/sayi_1/91-116.pdf.