Re-Design To Adapt

Download
1976
Mutaf, Güner
Önür, Selahattin
Kişi-eşya ilişkisinde kişinin eşya ile girdiği deneyim, o eşyaya karşı davranışı, vücudunun fizyolojik olarak aldığı şekil, ve eşyanın kendisi birbirinden ayırdedilebilir, fakat bölünemez olaylardır. Bir eşyanın ifade ediciliği ve yorumlanabilmesi kılgısal ve toplumsal bir anlam ortamını gerektirir. Kişi eşya ile ilişkisinde edilgen değildir; ifade edilenle, yorumlananın birbirinden bölünmediği bir anlam ortamıyla ilgisi kurulabilecek somut biçimlerden biri olduğu sürece, eşyayla girdiği her deneyim o eşyanın etken olarak yeni baştan oluşturulmasıdır. Eşyanın algılanması, düşüncesinin oluşturulması, ve yapılmasının tümü birşeye yönelmişliği, amaçlı bir eylemi taşır. Yapma tersinmez, düşünce ise tersinebilir olaylardır. Bunların kişilerarası ve kişi için bir geçerliliğe dayanmaları uyum yapma değerini taşır. Endüstri öncesi dönemde eşyanın yapılmasında olduğu kadar ifade ediş ve .yorumlanışı, dolayımsız gerçeğin ortak duyusal algılanmasına dayanmaktaydı. Endüstrileşme, teknoloji ve bilim, ortaya çıkardığı ürünleri ile yeni bir algılanabilir gerçek yarattı. Dolayımsız gerçek bu yeni gerçekle perdelendi; soyut ve kavramsalın araya girmesi gerçeği dolayımlı kıldı. Eşyalar haklarında konuşulan ve yazılan birer simge oldular. Dolayımsız algıya dayanan anlam ortamının yerini dil aldı. Uzmanlaşma, uzmanların dışındakiler! edilgenliğe yöneltti. Uzmanın dili her yere girdi. Bu ve yaratılan üst-dilin metalanguage empoze ettikleri ile Yaşantıyı denetim altına almadaki gücü iletişim araçları ile kılgısal olarak sağlandı. Üst-dilin Önemli bir özelliği toplumsal ortamdan yalıtılmış olması ve toplumsal ifadenin ürünü olmaktan çok uzak olduğundan, ideolojik, bireysel ve elit çıkar, ve efsaneleri empoze etmesidir. Batının endüstrileşmiş ülkelerinde üretimin makinalaşması, ve günlük yaşantıyı etkilemesi ile birlikte ortaya çıkan kitle kültüründe, uyum yapmanın yerini gereksinmeler ve bunları karşılayacak ürünleri reçete haline getiren üst-diller almıştır. Üretimin makinalaşmasında buluşların üretimi arttırarak, üretim maliyetini düşürmedeki rolünü - buluşların artık önemsiz geliştirmelerden öteye gidemediği 19. yy. sonunda - üretimde bilimsel yönetim yöntemleri almıştı. Daha sonra, özellikle büyük kriz sırasında, ürünün kendisi ele alındı. Gerek ürün mühendisliği, gerekse endüstri tasarımı, ürünün daha ucuza ve daha az malzemeyle^yapılabilir olması, çekicilik kazandırılması ve beğeni yaratılması ile, yani ürünün kendisinde uyarlamalar yapma anlamında bir "yeniden tasarlama" kavramı ile bütünleşmiştir. Uzmanların kişisel ve ortak çalışmaları ile tasarımda bir üst-dil kurumlaştırıldı. Ürünlerle birlikte tüketilir duruma gelen bu üst dilin simgeleri ve mantığı teknoloji, sanat ve tüketim dünyasından alınmıştır. Tasarım üst-dili bilimlerin, sanatın, modanın, kitle tanıtımının ve kitle kültürünün diğer kültürel parçalarının üst-dilleriyle çakışır. Uzman geri kalan insanların ve değişen Ölçülerde kendinin de dışında kaldığı bir üst-diller evreninde yaşar. Bir eşyanın yapılma, değerlendirilme ve tüketilmesi dolayımsız fiziksel gerçeğin yerini alan ve egemenliğini kuran soyut anlıksal (entellektüel) bir bilgi ile perdelenmiştir. Bir tasarımın anlamlılığının ve taşıdığı anlamların yaşanılması varoluşsal anlamını örten kurumlaşmış bir anlıksal anlam dizgesi, bir üst-dil, ile bağımlıdır. Tasarım eylemi değişik düzeylerde yer almaktadır. Bir mesleğin uğraşısı olarak tasarım anlıksal düzeyde iletişimi olan, uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bir eylem olarak kurumlaştırılmıştır. Bu kurumlaşma beraberinde tasarımın günlük yaşantıdan kaybolmasına, günlük yaşantının fakirleşmesinde atılan adımlardan biri olarak, günlük yaşantının "tasarımsız", dolayısıyla "stilsiz" oluşunu ve uyum yapmadan uzaklaşmasını getirmiştir. Değişik düzeylerdeki tasarım alanlarını, yüksek kurumsal düzeyde gelişmiş bir teknoloji gerektiren ve gerçekleştiren tasarım, tüketim ürünlerinin tasarımı, ve kullanıcının yaptığı tasarımlar olarak tanımlayabiliriz. Tasarımcı, eğitimi ve çalışmasının konusu bakımından düşüncelerin günlük yaşantıya olan uzaklığını diğer uzmanlardan daha iyi ölçebilecek durumdadır. Ancak, değişime değil de gerçek kullanıma yönelik tasarımlarda bulunamadıkça, uyum yapma ve ekolojik ilkeler konusunda anlayışı gelişmedikçe bu yeteneğinde kısıtlı kalmak durumundadır. Kitlesel üretimin toplumsal eşitlik yaratma ve herşeyin herkesin faydalanmasına açık kılmmasındaki gücü hakkındaki varsayımlar koramsal (hiyerarşik) olarak örgütlenmiş ve yerleşmiş olan gerçek tarafından doğrulanmamaktadır. Tür, nitelik ve nicelik olarak dağılım düzenlerini saptayan bu koramsal örgütlenme, bölgeler, kurumlar, toplumsal statü ve gelire göre olmaktadır. Ne tür, nitelik ve niceliğin saptanmasının, ne de dağılımlarının, tüketimi denetleyerek bölme ve denetim sağlamadan başka bir rasyonele dayandığı söylenebilir. Üretim ve böyle bir denetimle ilişkisinden ötürü, tasarım çalışması da bu dağılıma uymaktadır. Satış arttırmak ve maliyet düşürmek için değil, uyum yapmak için yeniden tasarlamanın gerçek ve güçlü kaynağı, bu dağılım dolayısıyla ihmal edilmiş olan alanlar, konular ve ekolojik sorunlardır.

Suggestions

Foreign language medium instruction and bilingualism the analysis of a myth
Kırkıcı, Bilal (2004-01-01)
The present study discusses the potential effects of learning and using more than one language (i.e., bilingualism) on the bilingual child in relation to the prevailing discussion on foreign language-medium instruction in Turkey. It is shown that, in contrast to popular beliefs in the society and findings obtained in the early stages of the 20th century, bilingualism does not appear to be an obstacle to the bilingual child, but may act as a facilitating trait in many respects, including the bilingual child'...
Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder
Hesapçıoğlu, Selma Tural; Tural, Mustafa Kemal; Kandil, Sema (2014-01-01)
Amaç: Bu çalışmada Tourette sendromu (TS) ve diğer kronik motor ya da vokal tik bozukluğu bulunan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi ve benlik saygılarının kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kronik tik bozukluklarında yaşam kalitesi ve benlik saygısının birbiri üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-16 arasında değişen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- dördüncü baskısına göre kronik tik bozukluğu tanısı konan 62 olgudan...
Representations of Environmental Literacy: A content analysis of picture storybooks for 48-72-month-old children
Özgül, Tuba; Olgan, Refika; Department of Elementary Education (2022-9-20)
This study aimed to investigate the representations of Environmental Literacy components, including environmental knowledge, affective dispositions toward the environment, environmentally responsible behaviors, and environmental skills, in picture storybooks for 48-72-month-old children. Within the scope of the study, 755 picture storybooks published between the years 2010 and 2021 were investigated through content analysis. The appropriate picture storybooks for the inclusion criteria in the Nasreddin Hoca...
Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇
Kishalı, Emre; Türkmenoğlu Bayraktar, Neslihan; Şener, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Tüzükler, genel prensipler ve tarihi yapıların bakım ve onarım yöntemleri ile tarihi yapılar üzerine çalışmalara uluslararası literatürde rastlanmaktadır ve günümüz koşulları ile birlikte gelişen teknoloji, koruma yöntemlerini, teorilerini ve yaklaşımlarını değiştirmektedir. Koruma devamlı, eş güdümlü ve programlı çalışmaları, önlem almayı (riskin oluşmasını kısıtlama), bakımı (yapının özeliklerini kontrol etme) ve restorasyonu (direkt müdahale) içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece planlı korum...
Active surface passivation for SWIR InGaAs photodetectors
Necati, Işık; Kocaman, Serdar; Department of Aerospace Engineering (2022-1)
This thesis work offers a new method for improving one of the performance parameters in infrared photodetector technology. This method involves suppressing the surface dark current by utilizing a constant E-field on the surface of the photodetector. By interrupting the channel formation on the surface, a significant improvement in the generation-recombination (GR) dark current component is observed. Relatively minor improvements on differential resistance and the shunt component of the dark current are note...
Citation Formats
G. Mutaf and S. Önür, “Re-Design To Adapt,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 113–122, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_1/113-122.pdf.