Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler

2009
Çakmakçı, Ufuk M.
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerlerin ‘kaba bireyselci’ çıkarlara yönelik davranışların önüne geçebildiği gerçeğinin altı çiziliyor. Türkiye’de yenilikçilik ve girişimciliğin sığ kalmasının temelinde kurumsal kapasite ve bağlantıların yetersizliği, ekonomik yapının uzmanlaşma ve derinleşmeye köstek olması ve halihazırdaki bazı girişimcilik değerlerinin niteliği gibi ancak tarihsel ve değerler perspektifiyle anlaşılabilecek sorunların olduğu gösteriliyor. Ayrıca sığ girişimcilik geleneğinin yenilikçilik üzerindeki somut sonuçlarına ilişkin sayısal verilere de yer veriliyor.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Türkiye’de yenilikçiliğe ‘bütüncül ekonomik’ yaklaşım: Ekonomi-politik ve kültürel değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel d...
Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi
Güneş, Şule(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS), Bölge’de bulunan biyolojik kaynaklar konusunda özel bir düzenleme yer almamakta ve bu durum bu kaynakların tabi olacağı hukuki rejimin niteliğine ilişkin tartışmalı bir durum yaratmaktadır. İnsanlığın gıda ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması için önemli bir potansiyel taşıyan biyolojik kaynakların tabi olacağı hukuki rejime ilişkin, uluslar arası bir sözleşme hazırlığı yürütülmektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rio+20 toplantıs...
The film distribution sector in turkey: an assesment in the context of cinema policies
Genç, Aylin; Çakmur, Barış; Department of Media and Cultural Studies (2020-10-21)
This thesis examines Turkey's film distribution sector, which directly affects the demand of the audience. In this context, answers to how and why questions about the functioning of the film distribution market. This thesis, which aims to answer how the sector works through the market structure, reveals why the sector works like this through the analysis of cinema policies. In this context, the thesis aims to reveal the current structural problems of the film distribution market, which can also be seen...
Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını etkiledi. Küreselleşme sürecinin hızlı yayılması ve neo-liberal dönüşüm, okul finansmanı, eğitim sektöründe çalışanların hakları, müfredat geliştirilmesi, özelleştirme ve okul ve çevre ilişkileri gibi birçok alanda kökten değişimi...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Citation Formats
U. M. Çakmakçı, “Türkiye’de Yenilikçiliğe ‘Bütüncül Ekonomik’ Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 3, pp. 61–93, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/291.