Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma

2016-12
Özseven, Mustafa
Danışman, Ali
Bingöl, Ali Süha
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için doküman incelemeleri ve kurumsal aktör temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin Lawrence vd.’nce (2001) tanımlanan güç mekanizmaları ve Della Porta ve Andretta (2002) tarafından açıklanan direniş taktiklerine göre sınıflandırılmasıyla, kullanılan güç mekanizmaları ve sergilenen direniş taktiklerinin güç dengelerine paralel olarak değiştikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları, genel olarak, kurumsal girişimcinin güçlendikçe olaysal güç mekanizmalarından sistemik güç mekanizmalarına doğru, muhalif aktörlerin de, güç kaybettikçe şiddet seviyesi düşük direniş taktiklerinden şiddet seviyesi yüksek taktiklere doğru bir seyir izlediğini göstermektedir.

Suggestions

Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Dönüşüm mü, gelişim mi? Kamu hastanelerinin yönetiminde yeni bir kurumsal mantığa doğru
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Suha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda kamu hastanelerinin yönetimininde gerçekleşen değişimin kurumsal mantıklar perspektifinden bakıldığında nasıl bir nitelik taşıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada spesifik olarak kamu hastanelerinin yönetimini şekillendiren ve geleneksel olarak varlığını sürdüren kamu hizmeti mantığının 2003 sonrası yapılan düzenleme ve uygulamalarla yeni bir kurumsal mantığa mı dönüştüğü, yoksa temel unsurlarını koruyarak bir gelişim seyri mi izlediği anlaşılmaya çalışıl...
Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri
Eryılmaz , Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye’deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan hareketlilik yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden incelenmektedir. Çalışmanın gayesi, bahsedilen örgütsel alanda kurumsal bağlamda yaşanan bu hareketliliğin öncüllerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmada birebir-karma görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eld...
Kurumsal kuramın kurumsallaşması: Türkiye kaynaklı kurumsal kuram çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme
Tayşir, Eyüp Aygün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Bu çalışma, Kurumsal Kuram’ın Türkiye’deki evrimini, 2000 – 2010 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde (UYOK) sunulan bildiriler ve bu bildirilerde adı geçen araştırmacıların kongre harici yayınları üzerinden incelemektedir. Bu bağlamda, çalışma, bahsi geçen yıllar arasında, Türkiye'de kurumsal kuramın yönetim ve örgüt bilimciler arasında bir çalışma alanı olarak nasıl yayıldığına, bu yayılımda kurumsal girişimcilerin izlerine, Türkiye’de kurumsal kuramın araştırmaya konu edilen alt ç...
Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
Üstün Güllü, Belgin; Erden, Gülsen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuktan alınan güvenilir bilgi ile suçlunun cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik önlemler alınmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuklarla yapılan adli görüşmelerde özellikle görüşme sürecine etki edecek faktörlere karşı farkında olunması güvenilir bilg...
Citation Formats
M. Özseven, A. Danışman, and A. S. Bingöl, “Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 3, pp. 779–811, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/888.