Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi

2022-6
Üstün Güllü, Belgin
Erden, Gülsen
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuktan alınan güvenilir bilgi ile suçlunun cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik önlemler alınmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuklarla yapılan adli görüşmelerde özellikle görüşme sürecine etki edecek faktörlere karşı farkında olunması güvenilir bilgi alınmasının önemli koşullarındandır. Görüşme sürecine etki edecek en önemli faktörler arasında görüşmede kullanılan soru tarzları gelmektedir. Adli görüşmelerde sıklıkla kullanılan soru tarzları; açık uçlu, odaklanılmış, seçenekli ve evet/hayır cevaplı soru tarzlarıdır. Görüşmelerde açık uçlu soru tarzı kullanarak serbest çağrışıma izin veren adli görüşmecilerin çocuklardan daha ayrıntılı ve güvenilir bilgi aldıkları görülmektedir. Soru tarzlarının yanı sıra adli görüşmecilerin eğitimi, bilgi ve deneyimi, çocukların duygusal ve davranışsal ipuçlarına karşı duyarlılıkları da görüşme sürecine etki etmekte ve çocukların ikincil travmalarının önüne geçmektedir. Bu derleme makalede uzun bir eğitim sürecinden geçen adli görüşmecilerin görüşme deneyimleri ve görüşme sürecine etki eden önemli faktörler tartışılacaktır.

Suggestions

Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*
Dedeler, Meryem; Öpöz, Tuğçe; Öztürk, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel isti...
Exploring revictimization process among Turkish women: The role of early maladaptive schemas on the link between child abuse and partner violence
Atmaca, Sinem; Gençöz, Tülin (Elsevier BV, 2016-02-01)
The purpose of the current study is to explore the revictimization process between child abuse and neglect (CAN), and intimate partner violence (IPV) based on the schema theory perspective. For this aim, 222 married women recruited in four central cities of Turkey participated in the study. Results indicated that early negative CAN experiences increased the risk of being exposed to later IPV. Specifically, emotional abuse and sexual abuse in the childhood predicted the four subtypes of IPV, which are physic...
Associated factors of child maltreatment and its consequences among children diagnosed with and without adhd: a comparative study - when telling is not enough...-
Evinç, Şükran Gülin; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2011)
Child maltreatment is one of the most severe problems that child mental health experts deal with. Limited studies on this field suggest risk of child maltreatment is higher for children with ADHD and disruptive behavior disorder. There is also great need for investigating child maltreatment and its risk factors in Turkish society. In the present study, with the aim of understanding maternal attitudes and actual practices of discipline styles, qualitative and quantitative analyses were run with 125 children ...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
The mediator role of parenting behaviors between children's witnessing interparental violence and children's coping with interpersonal and academic stressors
Sarıot, Özge; Fışıloğlu, Hürol; Department of Psychology (2011)
The study aims to investigate the role of parenting behaviors as a mediator, between children's witnessing of interparental violence and coping ways of children with interpersonal and academic stressors. For the purpose of assesment, The Conflict Tactic Scale Adapted for Italian Youngsters and The Question Set about Parental Abuse towards Children have been translated into Turkish and their psychometric properties therein were tested on 10-12 year-old children. With the same aged sample group which involved...
Citation Formats
B. Üstün Güllü and G. Erden, “Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 317–331, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/1002381.