Kurumsal kuramın kurumsallaşması: Türkiye kaynaklı kurumsal kuram çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme

Download
2014-4-1
Tayşir, Eyüp Aygün
Bu çalışma, Kurumsal Kuram’ın Türkiye’deki evrimini, 2000 – 2010 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde (UYOK) sunulan bildiriler ve bu bildirilerde adı geçen araştırmacıların kongre harici yayınları üzerinden incelemektedir. Bu bağlamda, çalışma, bahsi geçen yıllar arasında, Türkiye'de kurumsal kuramın yönetim ve örgüt bilimciler arasında bir çalışma alanı olarak nasıl yayıldığına, bu yayılımda kurumsal girişimcilerin izlerine, Türkiye’de kurumsal kuramın araştırmaya konu edilen alt çalışma alanlarının merkez ülke olan ABD’deki çalışma alanlarıyla ne derece paralel olduğuna, Türkiye’de kurumsal kuram çalışmalarının metodolojik özelliklerine ve UYOK’da sunulan kurumsal kuram konulu bildirilerin yayına dönüşme süreçlerine ilişkin bulgular sunmaktadır

Suggestions

Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştı...
Dönüşüm mü, gelişim mi? Kamu hastanelerinin yönetiminde yeni bir kurumsal mantığa doğru
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Suha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda kamu hastanelerinin yönetimininde gerçekleşen değişimin kurumsal mantıklar perspektifinden bakıldığında nasıl bir nitelik taşıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada spesifik olarak kamu hastanelerinin yönetimini şekillendiren ve geleneksel olarak varlığını sürdüren kamu hizmeti mantığının 2003 sonrası yapılan düzenleme ve uygulamalarla yeni bir kurumsal mantığa mı dönüştüğü, yoksa temel unsurlarını koruyarak bir gelişim seyri mi izlediği anlaşılmaya çalışıl...
Modeling a modern marble processing plant by using petri net
Çelebi, Neş'e; Keser, Özge; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2003)
All developing countries need sufficient raw material resources to develop and to guarantee their future. Considering Turkish natural resources, marble has a great importance because of its demand on the market, reserve amount and quality. However, some effort is required to improve the existing marble production and processing efficiency. Petri nets (PNs) are the information models that control the flow for concurrent and synchronous systems. In this regard, PN application can be useful. However, its appli...
Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu
Erçek, Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Çalışmada dört farklı yönetim modasının –Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne– Türkiye’deki firma içi uyarlanma süreçleri incelenmekte ve uyarlama sürecine katılan aktörlerin yeni modaların farkına nasıl vardıkları ve birden fazla modayı aynı anda nasıl uyguladıklarına odaklanılmaktadır. Bulgular, Türkiye bağlamında modaların farkına varma ve uygulama safhasında merkez ülkelerdekinin aksine, talep yönlü etkilerin ve özellikle de, işletme grupları veya çokuluslu firmalarla ...
Citation Formats
E. A. Tayşir, “Kurumsal kuramın kurumsallaşması: Türkiye kaynaklı kurumsal kuram çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 41, no. 1, pp. 53–74, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/668/351.