Hide/Show Apps

Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye’de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980

2016-8
Önder, Çetin
Üsdiken, Behlül
Bu çalışmada, bir örgütsel alana egemen kurumsal mantık karşısında yeni bir kurumsal mantığın nasıl yer edinebileceği ele alınmaktadır. İncelemede, sosyo-politik çevredeki değişim bir örgütsel alanda yeni bir mantığı benimsenebilir hale getirdiğinde, mevcut mantık çerçevesinde kurulmuş örgütlerin istemeyerek de olsa yeni mantık altında örgüt kurulmalarına vesile olabilecekleri, bu yolla da, yeni mantığın tutunmasına katkıda bulunabilecekleri ileri sürülmektedir. İstanbul ve Ankara’da işçi sendikası kurulmalarına dair görgül analizlerimiz yeni mantık altındaki sendika kurulmalarının mevcut mantıklar çerçevesinde kurulmuş sendikaların daha çok olduğu yerel iş kollarında daha yüksek oranda olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, örgüt altyapısı kavramının örgütsel alanlarda değişimin içsel belirleyicileri ile ilgili yazına katkıları tartışılmaktadır.