Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma

2016-05-01
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları örgütsel davranış alanındaki araştırmacıların ilgisini çeken başlıca kavramlar arasında yer almaktadır. Ancak araştırmaların büyük bir kısmı genel veya rastgele çalışan gruplarına yönelik olarak yapılmakta ve belirgin özellikteki çalışan gruplarına yönelik araştırmaların sayısı oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramlar bir bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde çalışan bilişim uzmanları yani özel olarak seçilmiş bir çalışan grubu örnekleminde araştırma değişkenleri olarak kullanılmış ve aralarındaki ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatminine etkisi de incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre örgütsel bağlılık ile hem örgütsel özdeşleşme hem kişi-örgüt uyumu hem de iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve örgütsel bağlılığın artması durumunda örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmininin artacağına ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Bilişim Teknolojileri Dergisi

Suggestions

Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü
Çakmak Otluoğlu, K. Övgü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Bu çalışmanın amacı, örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş performansı, görev performansı açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların görev performansı üzerindeki etkisinde, örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü oynayıp oynamadığı da test edilmiştir. Çalışmanın verileri, İstanbul’da bulunan ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan 184 beyaz yakalı işgörenden ...
Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algı...
THE DISCOURSIVE CHOICES OF THE SCIENCE AND ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION EPISTEMIC COMMUNITIES: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
AKILLIOĞLU, FATMA ÇAĞLİN; Sungur, Semra; Çakıroğlu, Jale; Department of Elementary Education (2022-8)
This critical research aimed to investigate the discursive choices of science education and elementary science education epistemic communities to reveal the characteristics of their promoted discourses, the power differences, and how these differences were created by their discursive choices. The lack of prior research on epistemic communities in science education led this research to investigate epistemic communities in two contexts, science and elementary science education, and to conduct a co-citation an...
İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi
BIÇAKSIZ, PINAR; Özkan, Türker (2018-12-01)
Bu çalışmada, ilgili literatürde daha önce araştırılmamış olan dürtüsellik kişilik özelliği ve öz-beyana dayalı sürücülük becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini anketleri kağıt-kalem testi olarak (n = 158) ve internet üzerinden (n = 348) dolduran toplam 506 bireysel sürücü oluşturmaktadır. Dürtüsellik kişilik özelliğinin genel psikoloji literatüründeki olumsuz davranış örüntüsü tanımını yansıtan işlevsiz dürtüsellik boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisiyle işlevsel dürtüsell...
Citation Formats
A. SÖKMEN and Y. Bıyık, “Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, pp. 221–227, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69520.