Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma

2016-05-01
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları örgütsel davranış alanındaki araştırmacıların ilgisini çeken başlıca kavramlar arasında yer almaktadır. Ancak araştırmaların büyük bir kısmı genel veya rastgele çalışan gruplarına yönelik olarak yapılmakta ve belirgin özellikteki çalışan gruplarına yönelik araştırmaların sayısı oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramlar bir bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde çalışan bilişim uzmanları yani özel olarak seçilmiş bir çalışan grubu örnekleminde araştırma değişkenleri olarak kullanılmış ve aralarındaki ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatminine etkisi de incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre örgütsel bağlılık ile hem örgütsel özdeşleşme hem kişi-örgüt uyumu hem de iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve örgütsel bağlılığın artması durumunda örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmininin artacağına ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Citation Formats
A. SÖKMEN and Y. Bıyık, “Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 221–227, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69520.