Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma

2016-05-01
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla örgütler hedeflerine ulaşmak ve yaşamlarını devam ettirmek için çalışanların tutum ve davranışlarını bilerek ve anlayarak olumluları pekiştirmek, olumsuzları ise gidermek durumundadırlar. Bu nedenlerle örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini kavramları örgütsel davranış alanındaki araştırmacıların ilgisini çeken başlıca kavramlar arasında yer almaktadır. Ancak araştırmaların büyük bir kısmı genel veya rastgele çalışan gruplarına yönelik olarak yapılmakta ve belirgin özellikteki çalışan gruplarına yönelik araştırmaların sayısı oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramlar bir bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde çalışan bilişim uzmanları yani özel olarak seçilmiş bir çalışan grubu örnekleminde araştırma değişkenleri olarak kullanılmış ve aralarındaki ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatminine etkisi de incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre örgütsel bağlılık ile hem örgütsel özdeşleşme hem kişi-örgüt uyumu hem de iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve örgütsel bağlılığın artması durumunda örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmininin artacağına ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Bilişim Teknolojileri Dergisi

Suggestions

Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü
Çakmak Otluoğlu, K. Övgü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Bu çalışmanın amacı, örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş performansı, görev performansı açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların görev performansı üzerindeki etkisinde, örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü oynayıp oynamadığı da test edilmiştir. Çalışmanın verileri, İstanbul’da bulunan ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan 184 beyaz yakalı işgörenden ...
İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesi
BIÇAKSIZ, PINAR; Özkan, Türker (2018-12-01)
Bu çalışmada, ilgili literatürde daha önce araştırılmamış olan dürtüsellik kişilik özelliği ve öz-beyana dayalı sürücülük becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini anketleri kağıt-kalem testi olarak (n = 158) ve internet üzerinden (n = 348) dolduran toplam 506 bireysel sürücü oluşturmaktadır. Dürtüsellik kişilik özelliğinin genel psikoloji literatüründeki olumsuz davranış örüntüsü tanımını yansıtan işlevsiz dürtüsellik boyutunun sürücülük becerileriyle ilişkisiyle işlevsel dürtüsell...
Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Yavan, Ayşe Alev; SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-03-01)
Bu çalışmada karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir kamu bankasının genel müdürlüğünde çalışan 195 kişiden elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre karizmatik liderlik ile örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin de işten ayrılma niyetiyle negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Regresyon ana...
Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortay...
Citation Formats
A. SÖKMEN and Y. Bıyık, “Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma,” Bilişim Teknolojileri Dergisi, pp. 221–227, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69520.