Çağdaş tarım sorunu ve yeni köylülük

2016-4
Aydın, Zülküf
Çağdaş kapitalizmin hızlı dönüşümünün 1970’li ve 1980’li yıllarda Marksist ve Marksist olmayan çevrelerdeki “Tarım Sorunu” tartışmalarının geçerliliğini kuşkulu hale getirdiği yargısından hareket eden bu yazı “üretim ilişkileri” ve “köylülüğün direnişi” kuramlarının ötesine geçmek iddiasındadır. Bu yaklaşımların yetersizliğinin temelinde, üretim ilişkileri kuramının ulus devleti, Chayanov’dan esinlenen köylülüğün direnci kuramının da köylü hanesini analiz birimi olarak alması yatmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin tarımları uluslararası sermaye, devletler, Dünya Ticaret Örgütü, İMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin denetiminde küresel ekonomi ile geri dönülmez bir şekilde bütünleşmiştir.. Bu bağlamda sermayenin tarım üreticilerini doğrudan veya dolaylı olarak denetim altına alma mekanizmalarını irdeleyen bu makale, “gıda rejimleri” kuramını kullanarak uluslararası şirketlerin kontrolünde ortaya çıkan küresel gıda zincirlerine özel bir vurgu yapmaktadır. 1990’lardan itibaren üçüncü gıda rejimi hegemonyasında şekillenen Türkiye tarımından beklenen rol giderek artan bir şekilde geleneksel ürünlerden uzaklaşıp küresel sermayenin istediği ürünlerde uzmanlaşmasıdır. Türk tarımının ürün deseni, girdiler, tohumlar ve pazar açısından çok uluslu şirketlere bağımlılaştırılmasında önemli rol oynayan devlet politikaları ve uluslararası örgütler makalede merkezi bir yer tutmaktadır.

Suggestions

Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi
Çolak, Erdem (2022-12-01)
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik milliyetçilik üzerine yapılan çalışmaların çoğu, sıradan insanların gündelik hayatta ulusal kimliklerini nasıl inşa ettiklerine odaklandığından, gündelik hayatta üretilen milliyetçilik eleştirilerinin üretim ve dağıtım ilişkilerini yeterince ele almamaktadır. Bu makale, dünyanın farklı ül...
The Ontology of Contemporary Construction
Atakara, Cemil; Hürol, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
The main aim of this study is to discuss the ontology of contemporary construction by considering the recent developments in structures. For this purpose, contemporary transparent surfaces of suspended glass systems are considered. These systems are compared with the framed structures of the modern, and Gothic structures in order to discuss the ontological differences between them. The three systems are compared according to the number of structural systems in the building, the type of structural mat...
Çağdaş Tasarım Teori Ve Yaklaşımlarının Göstergebilim Ve Platoncu Düşünce Karşıtlığı Bağlamında İrdelenmesi
Babadağ, Murad (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu metnin amacı, 2500 yıllık Aristotelesçi paradigmanın tahakkümü altında üretilmiş bir kültürel yapının bakiyesi olarak mevcut tasarım yaklaşımlarının, nasıl tesis edildiğinin irdelenmesidir. Yaşadığı döneme rağmen, bilimsel düşünce yapısından hareketle yaptığı işi gerekçelendirmeye ve kanonik bir yapıya büründürmeye çalışan ve bunu da yazıya bilfiil döken ilk mühendis/mimar/tasarımcı olan Vitruvius’tan beri, mimar ve tasarımcılar kendilerine teorik bir altyapı aramışlardır. Özellikle Orta Çağ, sonrasında ...
The sources and limits of authenticity in contemporary architecture
Dingil, Seçkin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9-09)
Regulated by economic and political ambitions, the pursuit of authenticity has evolved into a practice, which is oriented towards formal novelty. This practice is cultivated by the visual culture, emerged in consequence of the developments in information and communication technologies and the capitalist system of operations. Especially in popular and professional culture, the formal characteristics of the architectural work has become the most effective determinant of its authenticity claim, rather than the...
Home Country Parliamentary Representation of Diasporas: The Case of Turkey
Yedekçi Schelhaas, Ayşe; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2021-10-25)
Turkey’s diaspora in Europe, constituting around five million citizens, has been central to Turkish domestic politics since the early days of mass labour migration in the 1960s. The Turkish Parliament, as the ultimate representative body, has played a crucial role both in shaping diaspora policies and defining who “the diaspora” is as individual MPs and party groups have placed diaspora-related issues high on the agenda, integrating these issues into various legislative processes. This dissertation looks at...
Citation Formats
Z. Aydın, “Çağdaş tarım sorunu ve yeni köylülük,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 1, pp. 43–63, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/814.