Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi

2016-4
Can, Raif
Günay, Hüseyin
Kılınç, Mustafa
Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir ayrışma sergilemezken, kredilerin milli gelire oranındaki artışların hizmet sektörü/imalat sektörü katma değeri oranı ile oldukça yakın hareket ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma kredi gelişmelerinin gözlenen sektörel dönüşüm üzerine etkisi olduğu hipotezini ortaya koymakta ve bu hipotezi destekleyici bulgular sunmaktadır. Yıllık olarak yapılan zaman serisi regresyonunda kredi oranındaki artışların hizmet/imalat oranını artırdığı bulunmaktadır. Hizmet sektöründeki firmaların daha yüksek oranda kredi kısıtlarına tabi olduğu bir durumda, kredi büyümesi sektörel üretim üzerinde gözlenen gelişmelere benzer etki oluşturabilecektir. Kredi büyümesinin verimlilik artışı ile desteklenmemesi halinde ise reel kurlarda yaşanabilecek değerlenme ve üretim kaynaklarının daha yoğun bir şekilde hizmet sektörlerine gidiyor olması imalat sektörü üretimi açısından dezavantaj oluşturabilecektir.

Suggestions

Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi
Tunç, Gül İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bir ekonomide toplam üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme kadar sektörel üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme de politika önermeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için girdi-çıktı modeli çerçevesinde sektörel üretim ve istihdamın 1985-2002 yılları arasındaki gelişimi irdelenecektir. Çalışmada temel olarak TÜİK tarafından hazırlanan son beş girdi-çıktı tablosundan yararlanılacaktır. Tanımlanan 25 sektör için sektörel üretim ve istihdamın geri ve ileri bağlantıları hesaplanacaktır....
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
A real options approach to valuation of photovoltaic power investments on rooftops of residential areas in Turkey
Or, Bartu; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem; Department of Civil Engineering (2023-1-24)
Diminishing non-renewable energy resources, increasing energy prices, and the outgrowth of carbon footprints have made investments in renewable energy resources indispensable. Power generation through renewable solar energy can be made through state-of-art photovoltaic (PV) systems. Although PV systems on residential rooftops offer great solar energy potential, initial costs are considerably high, and there exist such uncertainties as fluctuating PV panel prices, changing meteorological conditions affecting...
An Empirical Investigation Of Payment Performance For Consumer Loans In Turkey
Özdemir, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This paper explores the relationship between consumer credit clients’ payment performance and some demographic and financial variables. Data to examine this relationship is obtained from the customer records of a private bank in Turkey. A logistic binary regression is used to evaluate the data. Financial variables rather than the demographic characteristics of clients have significant influence on customers’ pay back performance. Thus, the longer the maturity time and the higher the interest rate, the highe...
Citation Formats
R. Can, H. Günay, and M. Kılınç, “Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 1, pp. 111–128, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/859.