Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi

2020-6
Özlale, Ümit
Yüksel, Mustafa Kerem
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yatırımlarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiği bulunmaktadır. Eğitim ve sağlığa ayrılan kamu sermaye stokunun büyüme üzerindeki etkileri ise fiziksel altyapı yatırımlarına ayrılan kamu sermaye stoku kadar yüksek değildir. Son olarak, kamunun idari harcamalarında verimlilik yoluyla sağlanacak bir azalmanın toplumsal fayda üzerinde önemli ve pozitif etkileri görülmektedir. Bu sonuç da, önümüzdeki dönemde kamu verimliliğini arttırıp idari harcamaları kısacak önlemlerin bir politika önceliği olması gerektiğini söylemektedir.

Suggestions

Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumlanması ise bu çalışmayı salt bir betimleme olmanın ötesine geçirerek ona analitik ve normatif nitelikler kazandırabilecektir (2). Bir ülkenin nüfusu demografik, ekonomik ve siyasal süreçler sonucunda o ülke mekanı üzerinde sürekli olarak yeniden dağılmaktadır. Bu nedenle, değişik yıllara il...
Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği
Kaya, Zeki; Tümbilen Özer, Yeliz(2014-12-31)
Yapılan projenin başlıca amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren Salix cinsine ait olan türlerin toplanması ve bunlarda moleküler teknikler kullanılarak filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. : Ülkemiz son kayıtlara göre 11.025 tür ve türaltı taksonlar ile zengin bir floraya sahiptir. Bunun yaklaşık 3.316’sı endemiktir ve endemizm oranı % 33 civarındadır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemiz önce yabancı daha sonra da Türk botanikçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye’de ilk defa Fransız ar...
Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi
Can, Raif; Günay, Hüseyin; Kılınç, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir ayrışma sergilemezken, kredilerin milli gelire oranındaki artışların hizmet sektörü/imalat sektörü katma değeri oranı ile oldukça yakın hareket ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma kredi gelişmelerinin gözlenen sektörel dönüşüm üzerine etkisi olduğu hipotezini ortaya koymakta ve...
Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahlı çatışmanın etkilerinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek ekonometrik problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-F) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, çatışma ortamına maruz kalmadaki iller ve kuşaklar arasında gerçekleşen değişkenlik kullanılarak çatışman...
Citation Formats
Ü. Özlale and M. K. Yüksel, “Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 83–108, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1099.