Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi

Download
2013-8-1
Tunç, Gül İpek
Bir ekonomide toplam üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme kadar sektörel üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme de politika önermeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için girdi-çıktı modeli çerçevesinde sektörel üretim ve istihdamın 1985-2002 yılları arasındaki gelişimi irdelenecektir. Çalışmada temel olarak TÜİK tarafından hazırlanan son beş girdi-çıktı tablosundan yararlanılacaktır. Tanımlanan 25 sektör için sektörel üretim ve istihdamın geri ve ileri bağlantıları hesaplanacaktır. Böylece analiz sonucunda, incelenen dönem içinde ekonomik yapıdaki değişimin sektörel üretimi ve istihdamı nasıl etkilediği, sektörlerin istihdam yaratmada oynadıkları rol, bu bağlamda hangi sektörlerin üretim ve istihdam yaratmada “anahtar” ya da “sürükleyici” olduğu ortaya konacaktır.

Citation Formats
G. İ. Tunç, “Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 373–393, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/632.