Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi

2015-12
İlhan Nas, Tülay
Çarkcı, Ayşegül
Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınarak yanıt aramaktır. Vekalet kuramı ve temsil teorisi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri 336 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, bir dizi kontrol değişkeni de göz önüne alınarak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, güçlendirilmiş yönetimin firmanın finansal performansını ve risk alma davranışını farklı düzeylerde ve farklı yönlerde etkilediğine işaret etmektedir. Bulgular bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye bağlamında yönetim güçlendirme ile örgütsel sonuçlar arasındaki ilişkiyi açıklamada temsil teorisi bakış açısının, vekalet kuramına kıyasla, daha baskın olduğu görülmektedir.

Suggestions

The mediator role of parenting behaviors on the relationship between parenting beliefs and internalization of rules: Moderator role of gender and temperament
Koç Arık , Gizem; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2021-10)
The aim of the present study was to examine the mediator role of parenting behaviors (positive and negative) in the relationships between parenting beliefs and the internalization of rules among children or adolescents. Also, the study aimed to test the moderator role of temperament (frustration and sensory processing sensitivity) in the association between parenting behaviors and the internalization of rules. Lastly, the study aimed to test whether the proposed relationships differ among girls and boys. In...
Explainable recommendations using extracted topics from item reviews and word matching
Tunç, Mert; Alemdar, Hande; Department of Computer Engineering (2022-8-31)
Explanation in the recommendations is a crucial aspect in many applications to share reasoning and context with the users in addition to the recommended item. In this thesis, an innovative method for generating explainable recommendations is designed, implemented, and tested. The proposed design consists of extracting some phrases from the user's written review texts, assigning them to the users as preferences and items as their features, and then generating recommendations using the similarities between th...
Investigating the quality of teacher reflection and the nature of changes in the quality of teacher reflection through critical incidents analysis
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2021-3-31)
This embedded mixed methods research is an investigation to explore the current status of teachers’ reflections and the role of the guided reflective practices through critical incidents analysis in the development of teachers’ reflections and their teaching actions. To address this purpose, a multi-case study design is embedded in the survey study. The study involved a sample of 236 teachers from 66 public elementary schools in Ankara that are selected through cluster random sampling. From the sample, ten ...
Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi
Kadıoğlu, Cansel; Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim (2011-01-01)
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students’use of self- regulatory strategies while studying.In the pilot study,the scale was administeredto 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered to...
Nesnelerin Tatlı Telaşı: Senaryo Analizi Yöntemi ile Yemek Sunumlarında Kullanılan Objelere Dair Bir İnceleme
Tok, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalışmanın hedefi, gündelik nesneler ile kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin karşılıklı ve çok yönlü etkileşimlerini, gündelik hayat pratiklerinden örneklerle, tasarımcı merkezli ya da iyi tasarım odaklı yaklaşımların aksine, çok yönlü bir tartışma olarak değerlendirebilmektir. Seçilen örnekler ise, kullanıcıların nesneleri yeniden tanımlama, işlevsel ve anlamsal boyutlar türetme, kendilerini de yeniden yorumlama süreçlerini analiz etmek için, onların kendi ev ortamlarında hazırladıkları yiyec...
Citation Formats
T. İlhan Nas and A. Çarkcı, “Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 3, pp. 355–409, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/737.