Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi

2011-01-01
Kadıoğlu, Cansel
Kondakçı, Esen
Çapa Aydın, Yeşim
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students’use of self- regulatory strategies while studying.In the pilot study,the scale was administeredto 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered to 616 students. Results of confirmatory factor analysis confirmed eight factor solution. The Cronbach’s alpha for each factor ranged from .68 to .82. Additionally, results of Multivariate Analysis of Variance revealed significant gender differences. Findings provided some evidence for the validity and reliability of the Self-Regulatory Strategies Scale scores.
Egitim Ve Bilim-Education And Science

Suggestions

Development of Self Regulatory Strategies Scale SRSS
KADIOĞLU, CANSEL; UZUNTİRYAKİ, ESEN; Çapa Aydın, Yeşim (2011-04-01)
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students' use of self-regulatory strategies while studying. In the pilot study, the scale was administered to 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered ...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarılarına Etkisi
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2005-01-01)
Bu çalışmanın amacı Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğretim ve geleneksel öğretirnin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik başarılarına etkisinin saptanmasıdır. Bu amaçla ölçme aracı olarak Çoklu Zeka Anketi (ÇZA), ve Coulomb kanunu konusunda Çoktan Seçmeli Fizik Başan Testi (ÇSFBT) kullanılmıştır. Çalışma Sincan ilçesi normal devlet okullarındaki 268 lise dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. ÇZA ve ÇSFBT ön-test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Daha sonra deney gruplarındaki öğrencilerin s...
Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
Implementation of case-based instruction on electrochemistry at 11th grade level
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2014)
The main purpose of this study was to compare the effectiveness of case-based instruction over traditional instruction on eleventh grade high school students’ understanding of electrochemistry concepts. In addition, the effect of instruction on students’ attitudes toward chemistry, chemistry self-efficacy beliefs and motivation to learn chemistry were investigated. The study was carried out during 2010-2011 spring semester in three Anatolian high schools in Ankara, Turkey. A total of 113 (47 males and 66 fe...
Citation Formats
C. Kadıoğlu, E. Kondakçı, and Y. Çapa Aydın, “Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi,” Egitim Ve Bilim-Education And Science, pp. 11–23, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74344.