Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası

2011-8
Arpacı, İbrahim
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, araştırmacı kamu kurumlarındaki orta ve üst seviye yöneticilerle bir seri yarı yapılı mülakat gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Türk kamu kurumlarından ve mevcut literatürden edinilen bilgilerden de bu çalışmada yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de kamu sektöründe inovasyonun nasıl gerçekleştiğini anlamamızı sağlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, engellerini ve itici güçlerini ortaya koyarak inovasyon yönetimi bağlamında literatüre katkı sağlayan yeni bir model önerilmiştir. Bulgular kamu kurumları, yöneticiler ve hükümet gibi çeşitli kişi ve kuruluşlara fayda sağlayabilir.

Suggestions

Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algısı ve Yerel Katılım İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örnek Olay İncelemesi
Temel, Can Eren; Yavuz, Nilay(2017)
Kamu hizmetlerinde kalite kavramı, günümüzde belediyeler açısından gittikçe önem kazanmaktadır. “Vatandaşın beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet durumu arasındaki fark” olarak tanımlanan hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyetini etkileyen başlıca unsurlar arasındadır. Bu doğrultuda, belediye hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalışmaların hem belediyelerce hem de akademisyenlerce daha sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Bununla beraber, hizmet kalitesini etkileyen farklı unsurların yeterince incelenmedi...
Mimari tasarım yönetiminde kullanılabilecek "süreç yönetim modelleri"
Duran, Özge Selen; Tanyer, Ali Murat (null; 2014-11-06)
Mimari tasarım pratiği, işverenlerin taleplerindeki değişiklikler, gelişen teknoloji ve proje sürecinde gittikçe artan farklı katılımcıların projeye katkı gerekliliği (danışmanlar, uzmanlar, ...vb) gibi sebepler ile meslek olarak bir değişime uğramış ve multi-disipliner bir süreç olarak yeni ve ileri düzey tasarım metodolojileri ve proje üretim / dağıtım formatları ihtiyacı ile yüz yüze kalmıştır. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde yer alan uzman(lık)ların da proje ekibi ve süreci içerisine dahil...
BIM-based formwork and cladding quantity take-off using visual programing
Çepni, Yaşar; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2021-9-09)
Material quantity take-off (QTO) is an indispensable work item in construction projects since it is essentially utilized for scheduling and cost calculation. Traditionally, quantities are calculated based on 2D drawings, which require significant time. It is also an error-prone process because of human inclusion. Moreover, during the project execution, the take-off process gets tedious due to design revisions, missing information, accumulated errors, and inevitable mistakes while performing QTO. Hence, the ...
Intra- and Inter-Cluster Link Scheduling in Ad Hoc Networks
Eksert, Mustafa Levet; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2021-4-7)
While clustering improves the scalability of ad hoc networks in comparison to flattopologies, it introduces additional challenges for resource scheduling when contention-free medium access is employed. This thesis addresses intra- and inter-cluster linkscheduling problem in multi-channel ad hoc networks. A clustered network model aswell as a novel inter-cluster link scheduling mechanism over Control and User PlaneSeparation structure are proposed. A resource distribution method that provides aneffective a...
Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi
Gökalp, Ebru (2014-01-01)
Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapıl...
Citation Formats
İ. Arpacı, “Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 2, pp. 111–123, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/364.