Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algısı ve Yerel Katılım İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örnek Olay İncelemesi

Download
2017
Temel, Can Eren
Yavuz, Nilay
Kamu hizmetlerinde kalite kavramı, günümüzde belediyeler açısından gittikçe önem kazanmaktadır. “Vatandaşın beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet durumu arasındaki fark” olarak tanımlanan hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyetini etkileyen başlıca unsurlar arasındadır. Bu doğrultuda, belediye hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalışmaların hem belediyelerce hem de akademisyenlerce daha sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Bununla beraber, hizmet kalitesini etkileyen farklı unsurların yeterince incelenmediği anlaşılmaktadır. Özellikle yerel katılımla ilgili algı ve davranışların belediye hizmet kalitesiyle olan ilişkisini araştıran nicel çalışmaların sayısı literatürde azdır. Bu çalışmanın temel amacı, vatandaşların belediye hizmet kalitesi algıları ile yerel katılım davranışları arasındaki ilişkiyi nicel olarak incelemektir. Araştırmada, yerel katılım konusundaki öncü uygulamalarıyla kamuoyunda tanınan Bursa İli Nilüfer İlçe Belediyesi örnek olay olarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında, proje yürütücüsü tarafından vatandaşların belediye hizmet kalitesi beklentilerini, memnuniyetlerini ve yerel katılım algı ve davranışlarını değerlendirmek üzere ölçekler geliştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. Anket aracı, Nilüfer belediyesine bağlı 64 mahallede ikamet eden, mahalle nüfusunun genel nüfusa orantısı göz önüne alınarak her mahalleden rassal olarak seçilen 18 yaş ve üzeri toplam 500 kişiye, danışmanlık şirketinden hizmet alınarak yüz yüze uygulanmıştır. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, çalışanları ve mahalle komiteleri üyeleri arasından seçilen 23 kişiyle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler proje yürütücüsü tarafından SPSS programıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak betimsel analizler ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre, vatandaşların çeşitli belediye karar alma süreçlerine katılım sıklığı arttıkça belediye hizmet kalitesi algıları artmaktadır. Yerel sorunların / ihtiyaçların ve çözümlerin belirlenmesi süreçlerine katılım sıklığı ile belediye hizmet kalitesi algıları doğru orantılıdır. Katılım yöntemiyle ilgili olarak, kent konseyi yoluyla belediye ile iletişimde bulunan bireylerin hizmet kalite algıları, bu yöntemi kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Belediye hizmet kalitesi algıları ile belediyeden genel memnuniyet, belediye başkanının liderlik anlayışı memnuniyeti ve köyden mahalleye dönüşen mahallelerde ikamet etme arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır

Suggestions

Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası
Arpacı, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu ...
Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
Depremlere ilişkin sosyal-bilişsel süreçler: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma bakış açısı
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Amaç: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçleri ile bu süreçler arasındaki motivasyonel etkileşim, afetlerin de içinde bulunduğu çeşitli uygulamalı alanlar bağlamında yapılan araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu yazına katkıda bulunmak amacıyla sistemi meşrulaştırma süreçleri Türkiye’de depremler özelinde ve dehşet yönetimi çerçevesinde ele alınarak depremlere dair algı ve tepkilerin altında yatan sosyal-bilişsel süreçler incelenmiştir. Çalışma kapsamında ölümlülük u...
Geoteknik etüt raporlarındaki yaygın hataların belirlenmesi ve istatistiksel değerlendirilmesi
Toker, Nabi Kartal (2013-03-01)
Zemin etüt raporlarında sunulan bilgilerin, yapılacak olan yapının tasarımı, maliyeti ve dayanıklılığı üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle etüt raporlarının kalitesi ve güvenilirliği önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde, geoteknik mühendisliği ikinci plana itilmekte ve özellikle parsel bazındaki zemin etüt incelemelerine gereken önem verilmemektedir. Bu çalışmada, yapıların ruhsatına esas üstyapı projelerinin hazırlanması için gerekli olan ada/parsel bazında zemin-temel etüdü raporlarının incelenmesi yap...
İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (2007-10-31)
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir. İnşaat mühendisliği eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel konularını kapsamakta ...
Citation Formats
C. E. Temel and N. Yavuz, “Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algısı ve Yerel Katılım İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örnek Olay İncelemesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU5qTXo.