Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

2011-4
Ünlükaplan, İlter
Arısoy, İbrahim
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1968–2006 Bu çalışmanın amacı Türkiye Ekonomisinde 1968-2006 dönemi için dolaylı-dolaysız vergi karmasının ve vergi yükünün iktisadi büyüme ile olan dinamik ilişkilerini test etmektir. Eş bütünleşme sonuçları, gerek vergi yükü, gerekse de vergi karmasının (dolaylı vergi hasılatı/dolaysız vergi hasılatı) reel GSMH ile uzun dönem ilişkisini doğrulamıştır. Kısa dönemde iktisadi büyüme, vergi karmasının Granger anlamda nedenseli iken, uzun dönemde iktisadi büyüme ve vergi karması, vergi yükünün Granger nedenseli, aynı şekilde vergi karması ve vergi yükü de iktisadi büyümenin Granger anlamda nedenselidir. Diğer yandan etki-tepki analizi sonuçları, vergi karmasındaki dışsal bir şokun iktisadi büyüme eğiliminde bir artışa neden olduğunu; vergi yükündeki dışsal bir şokun ise iktisadi büyüme üzerinde durağan bir etki yarattığını göstermektedir. Bu sonuçlar, dolaylı/dolaysız vergi hasılatı kompozisyonunda ilgili dönemde gerçekleşen dönüşümün iktisadi büyüme üzerindeki olumlu etkisini vurgulamaktadır.

Citation Formats
İ. Ünlükaplan and İ. Arısoy, “Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 71–100, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/385.