Güçlendirme Algılarını Etkileyen Sosyal Yapısal Özelliklerin Analizi

Download
2006-6
Çöl, Güner
Bu çalışmanın amacı örgütlerin sosyal yapısal özellikleri ve Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin güçlendirme algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın verileri 13 kamu üniversitesinde görev yapan 403 akademisyenden toplanmış ve bu akademisyenler tesadüfi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinin ilk aşamasında sosyal yapısal özelliklerin ve güçlendirme algılarının boyutlarının belirlenmesinde açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları sosyal yapısal özelliklerin sosyopolitik destek, rol belirsizliği, katılımcı iş iklimi, bilgiye erişim ve kaynaklara erişim olmak üzere beş, güçlendirmenin ise anlam-yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere üç faktörde toplandığını göstermektedir. İkinci aşamada ise sosyal yapısal özellikler ve güçlendirme algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmış ve bilgiye erişimin güçlendirme algılarının en önemli belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer sosyal yapısal özellikler ise güçlendirme algıları üzerinde kısmi etkilere sahiptirler. Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin, akademisyenlerin işlerinde kendilerini daha güçlendirilmiş hissedebilmeleri için bilgiye erişim imkanlarının artırılması konusuna eğilmeleri gerekmektedir.

Citation Formats
G. Çöl, “Güçlendirme Algılarını Etkileyen Sosyal Yapısal Özelliklerin Analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 63–86, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/97.