Güçlendirme Algılarını Etkileyen Sosyal Yapısal Özelliklerin Analizi

Download
2006-6
Çöl, Güner
Bu çalışmanın amacı örgütlerin sosyal yapısal özellikleri ve Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin güçlendirme algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın verileri 13 kamu üniversitesinde görev yapan 403 akademisyenden toplanmış ve bu akademisyenler tesadüfi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinin ilk aşamasında sosyal yapısal özelliklerin ve güçlendirme algılarının boyutlarının belirlenmesinde açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları sosyal yapısal özelliklerin sosyopolitik destek, rol belirsizliği, katılımcı iş iklimi, bilgiye erişim ve kaynaklara erişim olmak üzere beş, güçlendirmenin ise anlam-yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere üç faktörde toplandığını göstermektedir. İkinci aşamada ise sosyal yapısal özellikler ve güçlendirme algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmış ve bilgiye erişimin güçlendirme algılarının en önemli belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer sosyal yapısal özellikler ise güçlendirme algıları üzerinde kısmi etkilere sahiptirler. Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin, akademisyenlerin işlerinde kendilerini daha güçlendirilmiş hissedebilmeleri için bilgiye erişim imkanlarının artırılması konusuna eğilmeleri gerekmektedir.

Suggestions

The relationship between teachers’ emotional labor and vocational belonging
Çabuk, Deniz; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Administration and Planning (2022-9)
The purpose of this study is to examine the relationship between teachers’ levels of emotional labor and vocational belonging. The study is a quantitative study adopting a relational screening model. Participants of the study included 416 primary, middle and high school teachers currently working in public and private schools in Bergama, İzmir. Data were collected through two questionnaires; Emotional Labor Scale and Vocational Belonging Scale. For data analysis, standard multiple linear regression an...
The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Geban, Ömer (2001-01-01)
The present study aims to investigate theeffect of gender difference and reasoning ability on thelearning of human circulatory system concepts. Group Assessment of Logical Thinking and the Human CirculatorySystem Concepts Test were administeredto 47 tenth gradestudents to determine their reasoning ability and achievement, respectively. Two-way ANOVA was used toanalyze the data. The results revealed that while gender difference did not affect the performance on the achievementtest, reasoning ability signific...
THE MODERATOR ROLE OF CAREER DECISION MAKING SELF-EFFICACY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTOLERANCE OF UNCERTAINTY AND RESILIENCE OF UNIVERSITY STUDENTS
AYDIN, AYDANUR; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to explore the moderator role of career decision making self-efficacy in the relationship between intolerance of uncertainty and resilience of university students in Turkey. Sample has been comprised of English language preparatory school and undergraduate students of a state university. Participants were between the age of 18 and 28 (M = 20.65, SD = 2.26). There were 569 participants (348 women, 221 men) in the study. Data was collected via career decision making self-efficacy scale...
The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Citation Formats
G. Çöl, “Güçlendirme Algılarını Etkileyen Sosyal Yapısal Özelliklerin Analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 63–86, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/97.