Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri

Download
2009-6-1
Bayraktutan, Yusuf
Özkaya, Hilmi
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı kur rejimlerinin büyüme performansları önemli derecede farklılık göstermemektedir.

Suggestions

Enflasyon ve İşsizlik Oranı Algısının İncelenmesi: Bir Anket Çalışması
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Özdemir, Özlem; Küçükşenel, Serkan (2020-12-01)
Bu çalışmada bireylerin kişilik ve demografik özelliklerinin enflasyon ve işsizlik oranı algıları üzerine etkisi incelenmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış ilk anket çalışmasının sonucunda, kişilerin enflasyon ve işsizlik oranı algılarının resmi değerden sapma miktarları, kişilerin kendilerini finansal konularda daha fazla bilgili hissetmeleri ve aldıkları iktisat dersi sayısı ile ters orantılı bulunmuştur. Literatürdeki bulgulara paralel olarak kadınların hem enflasyon hem de işsizlik oran...
Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri
Önder, Zeynep; Özyıldırım, Züleyha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-12)
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı ol...
Identity formation process of young generation educated Palestinians in Israel in the 1990s
Ercan, Suna; Tılıç, Helga Rittersberger; Department of Sociology (2004)
The main purpose of the present study is to explore the tendencies regarding identity definition of young generation educated Arabs who are Israeli citizens. The internal and external dynamics in the 1990s are investigated in relation to their impact on the identity formation of young generation educated Arabs in Israel. The aspirations and demands of the case study group on the civic and national grounds are analyzed. The research topic is focused on the changing attitudes of the Arab community in Israel b...
Connecting Rural Change and Local Crafts: Rebranding Sock Knitting in Yenikaraağaç
Veryeri Alaca, Ilgım; Aktaş, Bilge Merve; Gürel, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Rural development literature has demonstrated that in modern times, farming alone is usually unable to provide sufficient returns to develop a rural economy and keep the processes of outmigration and aging of the rural population in check. The development of non-farm activities such as small-scale industries, handicrafts, and rural tourism has been recognized as an indispensable method of providing relatively sufficient income to villagers, preventing rural exodus, and maintaining a lively village culture w...
Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi
Töre Yargın, Gülşen; Cerda, Sedef Süner Pla(2020-12-31)
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çal...
Citation Formats
Y. Bayraktutan and H. Özkaya, “Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 51–70, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/204.