Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi

2020-12-31
Töre Yargın, Gülşen
Cerda, Sedef Süner Pla
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çalısanlarıyla yapılan yarı yapılandırılmıs görüsmeler yoluyla arastırıldı. Proje sonuçlarına göre, salgın kosullarının gerektirdigi uzaktan çalısma ortamı, kullanıcı deneyimi arastırmasını planlama, örneklem kapsayıcılıgı, katılımcıyla uyumlanma, baglam gözlemi, etkilesimli arastırma ortamı ve ekip içi iletisim gibi konularda zorluklar yasatmakla birlikte, arastırmanın mekândan bagımsız yürütülebilmesi, katılımcı yönetimi ve sistemli çalısma konularında da çesitli avantajlar ve imkanlar sagladı. Ayrıca, kullanıcı deneyimi arastırması kurgusunda, firmaların belirledigi arastırma sorusu ve arastırma ihtiyacını belirleme çalısmalarının, müsteri firmanın kullanıcı deneyimi arastırmasına yaklasımının ve arastırmacının alt yapısının önemli rolü oldugu görüldü. Bu alandaki ?arastırma geçerliligi? tanımlarının bilimsel kabullerden belli noktalarda ayrıstıgı saptandı. Proje sonucu edinilen bulgular dogrultusunda, uzaktan kullanıcı deneyimi arastırması pratiginde yasanan süreçler, kullanılan yöntemler ve araçlar tespit edildi. Son olarak, edinilen bilgiler dogrultusunda uzaktan kullanıcı arastırmasında göz önünde bulundurulması gereken konulara iliskin bir çerçeve olusturuldu ve bu dogrultuda kullanıcı deneyimi arastırmasını uzaktan yürütmeyi destekleyici bir rehber gelistirildi.

Suggestions

Kullanıcı Deneyimi Dinamiklerinde Zamana Bağlı Beklenti Değişimleri; Kahve Demleme Ekipmanlarının Hedonik Açıdan Değerlendirilmesi
Eser, Aybike; Altıparmakoğulları, Yener (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüz tasarım hedeflerinden birisi anlamlı deneyimler yaratmaktır. Deneyimler içeriğe bağ lı olarak öznel bir etki alanına sahip olup kullanıcıların davranışları doğrultusunda oluşmakta dır. Yirmi birinci yüzyılın getirdiği hızlı yaşam koşullarıyla birlikte kullanıcıların davranışları, beklentileri ve buna bağlı olarak deneyimleri sürekli olarak değişmektedir. Kullanıcı deneyi minin; temelde kullanım öncesi, sırası ve sonrası olarak zamansal süreçlere bölünmesine rağ men kümülatif zaman çerçevesindeki de...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında oluşan bilişsel aktivitelerin göz hareketlerini izleme yöntemi ile dinamik gerçek zamanlı değerlendirilmesi ve farklı insan- bilgisayar arayüzleri tasarımının bu aktiviteler üzerindeki etkileri araştırma projesi
Akıllı, Göknur Kaplan; Çağıltay, Kürşat; Bakar, Ayşegül; Üke, Hacer; Acartürk, Cengiz; Özçelik, Erol(2008)
Bu proje önerisi, bilişim ve iletişim teknolojileri (BĐT) tabanlı öğrenme ortamlarındaki ya da kısaca e-öğrenme’deki bilişsel etkinlikleri etkileyen faktörleri keşfetmek için bir göz hareketlerini izleme tabanlı araştırmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırılacak faktörler, e-öğrenmenin yanı sıra, e-hükümet, e-iş, e-eğlence, e-sağlık ve e-vatandaş gibi bazı diğer bilgi toplumu projelerinde de doğrudan uygulama alanları bulacaktır. E-öğrenme sistemlerinin değeri genelli...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Çalıştay 8. Dijital Ürün Tasarımı: Haber Etkileşiminde Sanal Gerçeklik Deneyimi
Ünaler, Gizem; Utku Küngör, Eda; Öztopkara, Mert; Can, Ahmet Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştay sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla deneyimlenen haber içeriklerinde hangi tür yaratıcı fonksiyonlar üretilebileceği üzerine yapılmıştır. Katılımcılardan içerikten bağımsız olarak, VR ile haber deneyimleyen okuyucular için, yeni etkileşim fonksiyonları (yorum yapma, yorum okuma, paylaşma, vb.) tasarlamaları istenmiştir. Bütün dünya VR tüketime geçerken, oyun dışı sektörlerden biri olan habercilik alanını deneyimleme şansı bulan katılımcılar, kullanıcı deneyimi araştırma yöntemlerini, dijital ürün tas...
Citation Formats
G. Töre Yargın and S. S. P. Cerda, “Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95920.