Avrupa Birliği’nde ekonomik ve parasal birlik süreci: Geçmiş ve gelecek

Download
2013-8-1
Türel, Oktar
Avrupa Birliği'nde (AB) Ekonomik ve Parasal Birlik'e (EMU) geçilmesi için 1960'lı yılların sonuna doğru başlatılan girişimler, giderek 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'ndaki hüküm ve kurallara ulaştı. AB'nin tarihinde önemli bir dönemeci temsil eden bu antlaşma, ortak bir para birimine (Avro'ya) geçişi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'nin (ESCB) oluşturulmasını öngörüyor, "yakınsama ölçütleri"ni ve Aşırı Açıkları Giderme Süreci'nin (EDP) kurallarını belirliyordu. 1990'lı yıllardan bu yana AB ülkelerinde açıkların idaresi, EDP'nin işlerliğini sağlamak için getirilen düzenlemeler dizisinden de anlaşılacağı gibi, çok sıkıntılı oldu. Öte yandan, yakınsama üzerindeki vurguya rağmen, AB "merkez"i ve "çevre"sinin 1990'lı yılların ortalarından günümüze dek yakınsamadığı görüldü. Bu yazıda örnek olarak seçilen altı ülke üzerinde 1995-2011 dönemi için yapılan inceleme yakınsama hipotezini desteklemiyor. Tüm bu sorunlar, sadece AB ekonomilerinin koordinasyonundaki "teknik" güçlüklerin değil, Antlaşma'ya esas olan kurumsal tasarımdaki zaafların da işaretidir. 2009-12'deki Avro Bölgesi (Eurozone) Krizi, Maastricht-sonrası Dönem'in "Avrupa'cı" ideolojisine ağır bir darbe vurdu ve günümüzdeki EMU sisteminin gözden geçirilmesini kaçınılamaz hale getirdi. Bugünkü Uluslararası konjonktürde böyle bir gözden geçirme için benimsenen yöntemin tutucu / neoliberal ilkelere göre yeniden yapılanma olduğu görülüyor. Ancak bu yöntemin orta vadede fiskal çarpıklıkları gidermekte, AB'nin "çevre" ekonomilerine rekabet gücü kazandırmakta ve bu ekonomileri yakınsayan ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturtmakta ne kadar yararlı olacağı kuşkuludur. Sürekli "kemer sıkma" ortamında yaşamanın AB içindeki birliktelik ve dayanışmayı yıpratacağı tahmin edilebilir.

Suggestions

The possibility of postnationality in the case of european union citizenship
Ay, Özgür; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2003)
Recent developments such as internationalization of labor markets, emergence of multi-level polities and a global discourse on human rights have influenced citizenship practices and challenged conventional definitions of citizenship. While conventional definitions of citizenship often presuppose the relationship between citizenship, nationality and nation-state, as an institution, citizenship is constituted and reconstituted by economic, political, social and legal practices. In this context, European Union...
Batı cephesinde yeni bir şey yok mu? Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve fonksiyonalizm-sonrası Avrupa bütünleşmesi
Kahraman, Sevilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş...
Reshaping the future of the European Union : flexible integration
Görün, Galip Hasan; Eralp, Yakup Atila; Department of European Studies (2003)
This thesis aims at answering two research questions at the topic of Reshaping the Future of the European Union. The questions are: Will the future of the European Union be flexible? and if so, Which model will be the most suitable one?. To answer these questions flexibility is analyzed through the context that necessitates its usage, its earlier and recent models, its evolution at the official realm, and the institutional and country views on it chapters. At the end of this analysis, this thesis' answer to...
Bati Cephesinde Yeni Bir Şey Yok: Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve Post-Fonksiyonalist Avrupa Bütünleşmesi
Kahraman, Sevilay (2013-05-01)
Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş...
The role of the state and the transformation of Ukrainian political elite in the resurrection of ethnic conflict: Euro-Maidan and the civil war in post-Soviet Ukraine
Pehlivanoğlu, Onurhan; Sözer, Hande; Political Science and International Relations (2017-10)
This thesis examines the role of the Ukrainian political elite and the state in the resurrection of ethno-political conflicts in post-Soviet Ukraine. It firstly investigates how Ukrainian political elite’s management of existing ethno-political attitudes on the state level has caused the evolution of Ukrainian crisis from so called peaceful protests to a seemingly ethnic conflict. Secondly, it answers the question how newly emerging ruling class during the post-Soviet transition period has affected the poli...
Citation Formats
O. Türel, “Avrupa Birliği’nde ekonomik ve parasal birlik süreci: Geçmiş ve gelecek,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 395–432, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/644.