Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma

Download
2009
Basım, H. Nejat
Şeşen, Harun
Bu çalışmada bir üniversite ve üç kamu hastanesinde görev yapan 213 hemşirenin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı boyutları ile tanımlanan tükenmişlik düzeylerinin, yenilikçilik, risk alma ve fırsatlara odaklanma alt boyutları ile ele alınan örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, tükenmişlik alt boyutlarından sadece düşük kişisel başarı hissi alt boyutu ile örgüt içi girişimci davranışlar arasında bir ilişki olduğu görülmüş ve elde edilen diğer bulgular tartışılmıştır.

Citation Formats
H. N. Basım and H. Şeşen, “Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 35, no. Özel Sayı, pp. 41–60, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/290.