Ana sanayi firmalarının yan sanayiye yaptıkları ilişkiye has yatırımın öncülleri: Türk Otomotiv Sanayiinde bir araştırma

Download
2009
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı
Kuman Çınar, Ayça
Đlişkileri tanımlarken kullanılan önemli bir olgu firmaların birbirlerine yaptıkları ilişkiye has yatırımlardır. Ancak işlem maliyetleri kuramıyla ilişkisel sözleşme yaklaşımının beklentileri teknolojik belirsizlik, yan sanayinin özel becerileri ve alınan parçanın önemi gibi değişkenler söz konusu olduğunda birbiriyle çelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk otomotiv sanayiinde ana sanayinin yan sanayiye yaptığı ilişkiye özgü yatırımların öncüllerini saptamak ve böylece hangi kuramsal yaklaşımın ağır bastığını görmektir. 10 otomotiv üreticisinden 51 satın alma sorumlusu ve 72 yan sanayi firması yetkilisinden anket yoluyla toplanan veriler iki kuramsal yaklaşıma göre kurulmuş hipotezleri test etmek için kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon sonuçları daha çok ilişkisel sözleşme normlarını desteklemiş, teknolojik belirsizlik ilişkiye has yatırımların en belirgin öncülü olarak gözlenmiştir.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Ana sanayi firmalarının yan sanayiye yaptıkları ilişkiye has yatırımın öncülleri: Türk Otomotiv Sanayiinde bir araştırma
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı; Kuman Çınar, Ayça (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
İlişkileri tanımlarken kullanılan önemli bir olgu firmaların birbirlerine yaptıkları ilişkiye has yatırımlardır. Ancak işlem maliyetleri kuramıyla ilişkisel sözleşme yaklaşımının beklentileri teknolojik belirsizlik, yan sanayinin özel becerileri ve alınan parçanın önemi gibi değişkenler söz konusu olduğunda birbiriyle çelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk otomotiv sanayiinde ana sanayinin yan sanayiye yaptığı ilişkiye özgü yatırımların öncüllerini saptamak ve böylece hangi kuramsal yaklaşımın ağır ba...
Çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: Savunma Sanayinde bir araştırma
Tabak, Akif; Türköz, Tolga; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışma, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanmalarına etki eden öz liderlik algılamalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara İlinde kamu ve özel sektör Savunma Sanayi çalışanlarından (N=386) oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile çalışanların öz liderlik algılamalarına göre kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiler ve etkiler araştırılmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması sür...
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Settlement of piled rafts: a critical review of the case histories and calculation methods
Sağlam, Neslihan; Ergun, Mehmet Ufuk; Department of Civil Engineering (2003)
In this study, settlement analysis of pile groups by hand calculation methods were investigated. Settlement ratio, equivalent pier, and equivalent raft methods were studied. Variations in some of the calculation methods were noted, and some suggestions were given. More than thirty piled raft foundation case histories whose foundation and soil properties known have been found. The settlement of piled foundation in each case was solved by these methods. Results obtained from the calculations following differe...
Citation Formats
S. N. Wasti Pamuksuz and A. Kuman Çınar, “Ana sanayi firmalarının yan sanayiye yaptıkları ilişkiye has yatırımın öncülleri: Türk Otomotiv Sanayiinde bir araştırma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 315–340, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/299.