Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı

2004-12
Öz, Özlem
Bu makale, Türkiye örneğinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı ile uluslararası rekabet gücü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımının genel görünümü ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ardından, Türkiye’nin rekabetçi yapısının mevcut durumu ve tarihsel gelişimi özetlenmektedir. Rekabet gücü ve mekânsal dağılım arasındaki ilişkinin niteliğini anlama çabası izleyen bölümün ana temasını oluşturmaktadır. Sonuç bölümü, yapılan analizlerde öne çıkan hususları özetleyerek tartışmaktadır.

Suggestions

Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri Ve Kafkasya'da Bölgesel İşbirliği Potansiyeli.
Taymaz, Erol(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme eğilimi ve potansiyelini analiz etmek ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Kafkasya bölgesinde istikrar ve işbirliğine etkilerini incelemektir. Türkiye ve RF arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yaratacağı bölgesel işbirliği potansiyeli incelenirken, uluslararası düzeyde iki faktöre özel olarak yer verilecektir. Öncelikle, gerek Türkiye-RF ilişkilerinde, gerekse Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile ilişkilerinde...
State intervention in Turkey: an assessment of the relationship between the political and the economic spheres
Güney, Atilla; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
This thesis examines the nature of the relationship between the political and economic spheres in Turkey in the context of critical political theory. In addition to the historical analysis of the issue of state intervention, the thesis tries to offer a new framework for explaining the mediation between the crisis and the restructuring of the politics-economy relation through the evaluation of alleged transformation of the 1980s in Turkey. In this context, the conception of the reformulation of this relation...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Demir, Tuba (null; 2018-05-04)
The purpose of this study is to reveal similarities and differences of Turkey and Switzerland's 8th grade social studies curriculum in terms ofcontent, objectives, measurement and evaluation. The survey model was used in the study. A horizontal approach was adopted fromcomparative education approaches and a document analysis was conducted in the study. According to the findings of the research; Socialstudies in Turkey and Switzerland, this course was conducted with the name of Social sciences up to 8th grad...
Citation Formats
Ö. Öz, “Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 211–241, 2004, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/44.