Projenin Adı: Grup Ortalamalı Turbulansli Akış Metodunun Sayısal İncelemesi

2016-12-31
Bu çalışmada grup ortalamalı Navier-Stokes denklemlerinin çözümlerini doğru bir biçimde yaklaşık olarak bulabilmek için Cok Ölcekli Varyasyonel model (Variational Multiscale method) kullanılacaktır. Modelin yeni modelin matematiksel ve sayısal incelemesi yapılacaktır. Bu projeyle, önerilen metodunun doğruluğunu, güvenilirliğini, geçerliliğini ve yeterliliğini matematiksel yaklaşımlar yardımıyla ortaya koymayı amaçlamaktayız.Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir.
Citation Formats
S. Kaya Merdan, “Projenin Adı: Grup Ortalamalı Turbulansli Akış Metodunun Sayısal İncelemesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58655.