Department of Mathematics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (65)

Has File(s)
No (56)
Yes (9)

Author
Akhmet, Marat (7)
Tezer, Münevver (6)
Bozkaya, Canan (5)
Pamuk, Mehmetcik (5)
Kaya Merdan, Songül (4)

Subject
Matematik (11)
Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemler (10)
Adi Diferansiyel Denklemler (5)
Sayısal Yaklaşımlar ve Hata Analizi (5)
Grup Kuramı ve Genelleştirmeleri (4)

Date Issued
1984 - 1989 (2)
2000 - 2009 (3)
2010 - 2018 (60)

Item Type
Project (56)

Recent Submissions

Tekil Schoen 3-katlılarının çözülmeleri (resolution) üzerine serbest etkiyen sonlu gruplar ve grup etkisinin bölüm uzayı olan basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga(2018-12-31)
Bu projenin amacı basit bağlantılı (simply connected) Calabi-Yau 3-katlıları üzerine serbest (sabit noktasız) etkiyen sonlu gruplar bularak bu grupların etkisi altında bölüm uzayı şeklinde elde edilen basit bağlantılı olma...
k-existentially kapalı gruplarda altgrupların normalleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut(2018-12-31)
k sonsuz bir kardinal sayı olmak üzere k-existentially kapalı gruplarda, altgrupların merkezleyenlerinin yapısı daha önceki çalışmalarda belirlenmişti. Bu proje ile altgrupların normalleyenlerinin yapısı araştırılacak ve ...
Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı
Arıkan, Mehmet Fırat; Seçgin, Merve(2018-12-31)
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold...
BMY Doğrusuna Yakın 4-Manifoldların İnşası
Beyaz, Ahmet(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 4-manifoldların sınıflandırması alanında ilerleme sağlamak ve gelişmeye açık bu konuda Türkiye'ye bilgi transferini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır. Projenin konusu, düzgün (türevlenebilir) ve simpl...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamad...
Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers Modellerinin Analizi
Okutmuştur, Baver(2018-12-31)
Bu proje yakın zamanda yapılmış çalışmaların, geometri(uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgularelde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilirolmasının sorgulanması ve ayrıca bulunması hedeflenen Burgers mo...
Classification of Almost Completely Decomposable Groups
Solak, Ebru(2018-12-31)
Almost completely decomposable (acd) gruplar torsiyonsuz degismeli gruplardır. Bu nedenle acd grupları sonlu boyutlu Q-vektör uzaylarının toplamsal alt grupları olarak düşünebiliriz.Acd gruplarla ile ilgili hesaplamalar zo...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülece...
Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının sınıflandırma problemi
Kaya, Burak(2018-12-31)
Projede, Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının eşleniklik bağıntısının Borel karmaşıklığı incelenecektir. Projenin hedeflerinden birisi, bu tip homeomorfizmaların eşleniklik problemi için tam-değişmezler bularak ilg...
Bazı Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı
Solak, Ebru(2017-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrış...
BDF2 diskterizasyonlu SUPG sonlu eleman yönteminin sayısal analizi üzerine
Kaya Merdan, Songül(2017-12-31)
Bu çalışmada çeşitli bilim dallarında ve endüstride karşılaşılan türbülanslı akış problemlerini modelleyen Navier Stokes denklemleri için kullanılan SUPG (Streamline Upwind Petrov Galerkin) sonlu eleman stabilizasyon (kar...
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Tekin, Eda; Çomak, Pınar(2017-12-31)
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğrilerin üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Detaylar ekte verilmiştir.
Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile ...
Kalıcı Homoloji
Pamuk, Mehmetcik; Varli, Hanife(2017-12-31)
Kalıcı homoloji(persistent homoloji), verilerin(üzerinde bir metrik tanımlı olan ayrık noktalar kümesi) topolojik özelliklerini(bileşenleri, üzerindeki delikler, çizge yapısı vb.) anlamak için kullanılan cebirsel bir metot...
Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları
Benli, Mustafa Gökhan(2017-12-31)
Bu projede orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları hakkında araştırma yapılacaktır. Grubun yapısı ile spektrum arasındaki bağlantı incelenecektir.
G_2 veya Spin(7) Dolanıma Sahip Kalibre Edilmiş Manifoldlardaki Phi-Özgür Altmanifoldların Geometrisi / Geometry of Phi-Free Submanifolds in Calibrated Manifolds with G_2 or Spin(7) Holonomy
Ünal, İbrahim(2017-12-31)
Bu projede G_2 veya Spin(7) dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlardaki Phi-özgür altmanifoldların geometrisi sırasıyla ko-birleşme ve Cayley kalibrasyonları için incelenecek ve yönlendirilebilir kapalı bir manifoldun P...
Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları
Coşkun, Emre(2017)
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların ...
OTOMORFİZMA GRUBU OLARAK FROBENİUS BENZERİ GRUPLAR
Güloğlu, Suayip Ismail; Ercan, Gülin(2017)
A sonlu grubu, sonlu bir G grubu üzerinde otomorfizmalarla etki etmekte olsun. A=FH nin,çekirdeği F ve tümleyeni H olan bir Frobenius grubu olması durumu Khukhro, Makarenko veShumyatsky tarafından çalışılmıştır. Gülin Erca...
Yapay sinir ağlarının karmaşık dinamik davranışları
Okutmuştur, Baver(2016-12-31)
Bu projede yapay sinir ağlarının (Hopfield sinir ağları, Cohen-Grossberg sinir ağları ve shunting inhibitory hücresel sinir ağları, BAM sinir ağları) karmaşık dinamik davranışlarını inceleyeceğiz. Araştırmamız iki kısımd...
Basit Bağlı 4 Boyutlu Çokkatlılar Üzerindeki Periyodik Fonksiyonlar Üzerine
Pamuk, Semra; Pamuk, Mehmetcik(2016-12-31)
Bu projenin amacı basit bağlı 4 boyutlu topolojik çokkatlılar üzerinde serbest olmayan sonlu grup etkilerini sınıflandırmada kullanabilecek değişmezleri yörünge kategorisi kullanarak elde etmektir. Serbest olmayan grup et...
Citation Formats