Department of Mathematics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (65)

Has File(s)
No (56)
Yes (9)

Author
Akhmet, Marat (7)
Tezer, Münevver (6)
Bozkaya, Canan (5)
Pamuk, Mehmetcik (5)
Kaya Merdan, Songül (4)

Subject
Matematik (11)
Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemler (10)
Adi Diferansiyel Denklemler (5)
Sayısal Yaklaşımlar ve Hata Analizi (5)
Grup Kuramı ve Genelleştirmeleri (4)

Date Issued
1984 - 1989 (2)
2000 - 2009 (3)
2010 - 2018 (60)

Item Type
Project (56)

Recent Submissions

Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının sınıflandırma problemi
Kaya, Burak(2018-12-31)
Projede, Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının eşleniklik bağıntısının Borel karmaşıklığı incelenecektir. Projenin hedeflerinden birisi, bu tip homeomorfizmaların eşleniklik problemi için tam-değişmezler bularak ilg...
BMY Doğrusuna Yakın 4-Manifoldların İnşası
Beyaz, Ahmet(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 4-manifoldların sınıflandırması alanında ilerleme sağlamak ve gelişmeye açık bu konuda Türkiye'ye bilgi transferini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır. Projenin konusu, düzgün (türevlenebilir) ve simpl...
Classification of Almost Completely Decomposable Groups
Solak, Ebru(2018-12-31)
Almost completely decomposable (acd) gruplar torsiyonsuz degismeli gruplardır. Bu nedenle acd grupları sonlu boyutlu Q-vektör uzaylarının toplamsal alt grupları olarak düşünebiliriz.Acd gruplarla ile ilgili hesaplamalar zo...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülece...
Tekil Schoen 3-katlılarının çözülmeleri (resolution) üzerine serbest etkiyen sonlu gruplar ve grup etkisinin bölüm uzayı olan basit bağlantılı olmayan Calabi-Yau 3-katlıları
Karayayla, Tolga(2018-12-31)
Bu projenin amacı basit bağlantılı (simply connected) Calabi-Yau 3-katlıları üzerine serbest (sabit noktasız) etkiyen sonlu gruplar bularak bu grupların etkisi altında bölüm uzayı şeklinde elde edilen basit bağlantılı olma...
k-existentially kapalı gruplarda altgrupların normalleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut(2018-12-31)
k sonsuz bir kardinal sayı olmak üzere k-existentially kapalı gruplarda, altgrupların merkezleyenlerinin yapısı daha önceki çalışmalarda belirlenmişti. Bu proje ile altgrupların normalleyenlerinin yapısı araştırılacak ve ...
Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers Modellerinin Analizi
Okutmuştur, Baver(2018-12-31)
Bu proje yakın zamanda yapılmış çalışmaların, geometri(uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgularelde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilirolmasının sorgulanması ve ayrıca bulunması hedeflenen Burgers mo...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamad...
Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı
Arıkan, Mehmet Fırat; Seçgin, Merve(2018-12-31)
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold...
Kalıcı Homoloji
Pamuk, Mehmetcik; Varli, Hanife(2017-12-31)
Kalıcı homoloji(persistent homoloji), verilerin(üzerinde bir metrik tanımlı olan ayrık noktalar kümesi) topolojik özelliklerini(bileşenleri, üzerindeki delikler, çizge yapısı vb.) anlamak için kullanılan cebirsel bir metot...
G_2 veya Spin(7) Dolanıma Sahip Kalibre Edilmiş Manifoldlardaki Phi-Özgür Altmanifoldların Geometrisi / Geometry of Phi-Free Submanifolds in Calibrated Manifolds with G_2 or Spin(7) Holonomy
Ünal, İbrahim(2017-12-31)
Bu projede G_2 veya Spin(7) dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlardaki Phi-özgür altmanifoldların geometrisi sırasıyla ko-birleşme ve Cayley kalibrasyonları için incelenecek ve yönlendirilebilir kapalı bir manifoldun P...
BDF2 diskterizasyonlu SUPG sonlu eleman yönteminin sayısal analizi üzerine
Kaya Merdan, Songül(2017-12-31)
Bu çalışmada çeşitli bilim dallarında ve endüstride karşılaşılan türbülanslı akış problemlerini modelleyen Navier Stokes denklemleri için kullanılan SUPG (Streamline Upwind Petrov Galerkin) sonlu eleman stabilizasyon (kar...
Bazı Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı
Solak, Ebru(2017-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrış...
Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile ...
Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları
Benli, Mustafa Gökhan(2017-12-31)
Bu projede orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları hakkında araştırma yapılacaktır. Grubun yapısı ile spektrum arasındaki bağlantı incelenecektir.
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Tekin, Eda; Çomak, Pınar(2017-12-31)
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğrilerin üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Detaylar ekte verilmiştir.
OTOMORFİZMA GRUBU OLARAK FROBENİUS BENZERİ GRUPLAR
Güloğlu, Suayip Ismail; Ercan, Gülin(2017)
A sonlu grubu, sonlu bir G grubu üzerinde otomorfizmalarla etki etmekte olsun. A=FH nin,çekirdeği F ve tümleyeni H olan bir Frobenius grubu olması durumu Khukhro, Makarenko veShumyatsky tarafından çalışılmıştır. Gülin Erca...
Cebirsel Varyeteler Üzerinde Vektör Demetleri Ve Modül Uzayları
Coşkun, Emre(2017)
Bu rapor, 114F116 numaralı TÜBİTAK-3501 KARİYER projesinin sonuç raporudur. Önceliklegiriş kısmında projenin içeriği ve önemi tartışılmıştır. Burada, ACM vektör demetleri veinstanton demetleri üzerine yapılan çalışmaların ...
Magnetohydrodynamic nanofluid and convective heat transfer
Bozkaya, Canan(2016-12-31)
Bu projede; dışarıdan uygulanan bir manyetik alanın, farklı geometrik şekillere sahip kapalı oyuklar içerisinde doğal konveksiyonla nanoakışkan ısı transferi problemi üzerindeki etkileri sayısal olarak araştırılacaktır. İk...
Singüler Pertürbasyon ve “Chattering”
Akhmet, Marat(2016-12-31)
Ülkemizde ve dünyada matematik uygulamaları gün geçtikçe gelişmektedir. Özellikle, singüler pertürbasyon teorisi kimyadan biyolojiye, elektrik devrelerinden kontrol teorisine, fizikten ekonomiye kadar uzanan çok farklı dal...
Citation Formats