Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü

2018-12-31
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikle uygun dönüşümler kullanılarak birbirinden bağımsız konveksiyon-difüzyon denklemlerine dönüştürülüp buna karşılık gelen temel çözümler yardımıyla bölge integrali içeren sınır elemanları yöntemi ve karşılıklı sınır elemanları yöntemi ile çözülecektir. Ardından, bu konveksiyon-difüzyon denklemleri uygun dönüşümler yardımıyla modifiye edilmiş Helmholtz denklemlerine dönüştürülüp yine karşılık gelen temel çözümler kullanılarak bölge integrali içeren sınır elemanları yöntemi ve karşılıklı sınır elemanları yöntemi ile çözülecektir. Pertürbe edilmiş sınırın MHD akış ve indüklenmiş manyetik alan üzerindeki etkileri her iki yöntemle elde edilecek ve sonuçlar karşılaştırılmalı bir şekilde grafiksel olarak gösterilecektir. Elde edilen çözümlerden bazıları literatürde bulunanlarla kıyaslanacaktır.

Suggestions

BDF2 diskterizasyonlu SUPG sonlu eleman yönteminin sayısal analizi üzerine
Kaya Merdan, Songül(2017-12-31)
Bu çalışmada çeşitli bilim dallarında ve endüstride karşılaşılan türbülanslı akış problemlerini modelleyen Navier Stokes denklemleri için kullanılan SUPG (Streamline Upwind Petrov Galerkin) sonlu eleman stabilizasyon (kararlılık) yönteminin BDF2 diskretizasyonlu ile birlikte sayısal analizi yapılacaktır.Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamı...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
A numerical study on MHD mixed convection flow with a solid body
Bozkaya, Canan(2014-12-31)
Bu projede, kare kesitli bir oyuk içerisinde, dışarıdan uygulanan manyetik alan etkisinde olan magnetohidrodinamik (MHD) birleşik (doğal ve zorlanmış) konveksiyonla ısı transferi ve laminer akış sayısal olarak incelenecektir. Oyuğun karşılıklı iki kenarı farklı sıcaklıklara maruz kalırken, diğer kenarları yalıtımlıdır ve bir kenarı hareketli olarak alınmaktadır. Ayrıca, oyuğun içine kare şeklinde bir blok yerleştirilerek, bu engelin oyuktaki birleşik konveksiyon ısı transferine etkileri araştırılacaktır. İ...
Silindirik kanal içerisinde magnetohidrodinamik akış probleminin teorik çözümü ve nümerik simülasyonu
Tezer, Münevver; Bozkaya, Canan(2016-12-31)
Bu projede, silindirik bir kanalın içinde ve dışında magnetohidrodinamik (MHD) akışı tanımlayan kuple kısmi diferansiyel denklemler bağlantılı sınır koşulları için teorik olarak çözülecektir. Manyetik bir ortamda bulunan kanallar içerisinde elektrikçe iletken sıvıların akışı (MHD akış) çok önemli fiziksel problemler arasında bulunmaktadır. Endüstrideki uygulamaları arasında MHD jeneratör ve pompaların tasarımları, nükleer füzyon reaktörlerinde başlık soğutma teknikleri, kan basıncını ölçen aletlerin tasarım...
Citation Formats
C. Bozkaya and M. Tezer, “Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58667.